နည္းဗ်ဴဟာ ၉ - ဗြီဒီယို


နားေထာင္တဲ႔ အတတ္ပညာ

လူေတြကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးေစပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၇၄၄kb)


ဒီဗြီဒီယိုကို မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ ၾကည့္ရႈပါ


ေရပန္းစားတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ေတြ မျပည႔္စုံမႈ သုိ႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြဲေစတဲ႔ အေၿခအေနေတြ ျဖစ္လာတဲ႔အခါ (သုိ႔) အျခား တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္သည္႔ ပုုံစံမ်ား ခက္ခဲတဲ႔အခါ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လူေတြဆီ အေရာက္ပုိ႔တဲ႔ေနရာမွာ ဒီနည္းက အသုံး၀င္ပါတယ္။

 

ဗြီဒီယိုထဲက နမူနာမ်ား

Text message image


  • အင္ဖိုနက္

လူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကြန္ယက္၊ အာဖရိက အေရွ႕ပုိင္း

ႏုိင္ငံသားမ်ားက ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အစုိးရရဲ႕ ရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္မ်ားကို အင္ဖုိနက္ ဘက္ဂ်က္ေျခရာေကာက္ အစီအစဥ္ထံ Text မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား ပုိ႔ၿပီး ေမးျမန္း ရယူႏုိင္ပါတယ္။ ကြဲျပားေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ေသာ႔ခ်က္စကားလုံး (Keyword) သုံးၿပီး ရယူႏုိင္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူမ်ားရဲ႕ ေမးခြန္းမ်ားက အင္ဖုိနက္အတြက္ အစိုးရရဲ႕ ဘယ္ရန္ပုံေငြက နယ္ပယ္စုံက ေစာင္႔ၾကည္႔မႈမ်ားေအာက္မွာ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတဲ႔ ပုိႀကီးတဲ႔ အျမင္ရဖုိ႔ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္ လာပါတယ္။

လူထုအေနနဲ႔လည္း ေဒသခံ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ (သုိ႔) အတည္ျပဳ၊ ခုခံေၿပာဆုိ (သုိ႔) အခ်က္အလက္ ထည္႔သြင္းရတဲ့ ၀က္ဆုိဒ္ေတြေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ စီမံကိန္းမ်ားေပၚမွာ မွတ္ခ်က္ ခ်န္ထားခဲ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ လူထုရန္ပုံေငြမ်ား ခြဲေ၀မႈ၊ သုံးစြဲမႈမ်ားအေပၚ သိလုိတာေတြ ေမးရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ၃၆ ၀၀၀ ေက်ာ္ကို စာရင္းလုပ္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ လမွာပဲ လူေပါင္း ၂၅၀၀၀ မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚမွာ ဒီ Tool ကို သုံးခဲ႔ၾကၿပီး ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၁၅၀၀၀ ပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။

ဘက္ဂ်က္ ေျခရာေကာက္သူရဲ႕ ေဆာင္းပါး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ သတင္းထဲမွာ ထည္႔သြင္း ေဖာ္ျပခံရပါတယ္။ ဆက္လက္ လူသိမ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာကေတာ႔ သတင္းလႊာ၊ အီးေမးလ္၊ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ အခ်က္ပုိ႔တာေတြနဲ႔ သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။  

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - ေဒတာေဘ႔စ္မ်ား (WampServer: Apache, PHP, MySQL)၊ ၀က္ဆုိဒ္၊ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -

ဘတ္ဂ်က္ ေျခရာေကာက္ ကိရိယာ

လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္


Freedom Fone image


  • လြတ္လပ္ေရး Fone

ဇင္ဘာေဘြ လႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား

ကူဘာတန္နာ (Kubatana) ဟာ ဇင္ဘာေဘြ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ထုတ္လုပ္တဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုုစည္းခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ႔ မီဒီယာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ www.kubatana.net ထုတ္ျပန္ထားၿပီး အသိပညာေပးရန္အတြက္ကုိေတာ႔ ပုံမွန္ အီးေမးလ္သတင္းလႊာ၊ MS အခ်က္ေပး စာတုိမ်ားနဲ႔ ႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။

ပုံႏွိပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ား၊ စီဒီမ်ားနဲ႔ ဒီဗီြဒီ စတာေတြပါတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ဇင္ဘာေဘြရွိ တဦးခ်င္းဆီနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ႔ၾကတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာ လက္ကုိင္ဖုန္းသုံးစြဲမႈ တုိးတက္ေရးအတြက္ ကူဘာတန္နာက လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ တုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆီက အျပန္အလွန္ရွိတဲ႔ အသံတုံ႔ျပန္မႈ (Interactive Voice Response –IVR) သုံးစြဲမႈ ျမွင္႔တင္ေပးဖုိ႔ မွတ္ပုံတင္စရာမလုိ လူတုိင္း အခမဲ႔ သုံးႏုိင္တဲ႔ Freedom Fone လုိ႔ေခၚတဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ ပလက္ေဖာင္းတခု ဖန္တီးခဲ႔ပါတယ္။ Freedeom Fone ဖုန္းနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဘာသာစကားမေရြး သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းႏုိင္ပါတယ္။  

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - FrontlineSMS၊ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား၊ Freedom ဖုန္းေခၚဖုိ႔ စားပြဲတင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား။

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -

Freedom Fone ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ