အေတြးအေခၚ ကြန္႔ျမဴးပါ

 ဒီအေျခခံကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၁၃၆kb)

 

အင္မတန္နည္းတဲ႔ အရင္းအျမစ္ပဲ ရွိတာေတာင္မွ အေတြးအေခၚ ကြန္႔ျမဴးႏုုိင္ရင္ သတင္း အခ်က္အလက္ကိုု လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကဒ္ထဲမွာပါတဲ႔ Activity ေတြဟာ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္မယ္႔ လုုပ္ေဖာ္ကုိင္ေတြ၊ ေထာက္ခံသူေတြႏွင္႔ လက္တြဲေဖာ္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ကို သတင္းေပးလႈံ႔ေဆာ္ လႊမ္းမုုိးႏုိင္တဲ႔ စည္းရုုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးတစ္ခုုကို ဘယ္လုိ ဆန္းသစ္တီထြင္ၿပီး ဒီဇုိင္းလုပ္မလဲ ဆုိတာႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ကူညီေပးပါတယ္။

ဒီကဒ္မွာ ဆန္းသစ္ထူးျခားတဲ႔ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးႏွင္႔ ပတ္သတ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ႔ ရႈေထာင္႔ ေလးခုုအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

 1. အာရုုံ၀င္စားျခင္း - သတင္းအခ်က္အလက္ လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း ဥပမာမ်ားကို ၾကည္႔ျခင္းဟာ အာရုုံ၀င္စားမႈ ေပးႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရလာတတ္တယ္။
 2. ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ - ပရိသတ္ကို ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ဖုုိ႔ အုုိင္ဒီယာအသစ္ေတြနဲ႔ အုိင္ဒီယာကိုု ေဖာ္ထုတ္ျပႏုုိင္မယ့္ နည္းလမ္းအသစ္ေတြ လုိပါတယ္။
 3. ရႈေထာင္႔ -လူေတြကို တက္ၾကြေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္တဲ႔ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတခု ဖန္တီးဖုိ႔ သင္႔အေနနဲ႔အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရႈေထာင္႔အမိ်ဳးမ်ိဳးက ၾကည္႔တတ္ရပါမယ္။
 4. အုုိင္ဒီယာမ်ား - အဖြဲ႔နဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကိုု အုိင္ဒီယာ အသစ္မ်ား ရေအာင္ စဥ္းစားခုိင္းၿပီး ရလာတဲ႔ အုိင္ဒီယာမ်ားကို စမ္းသပ္ၿပီး ဘယ္ အုိင္ဒီယာက အလုပ္ျဖစ္မလဲ ဆုိတာကို သိေအာင္ ပံ႔ပုုိးကူညီေပးရပါမယ္။

အာရုုံ၀င္စားျခင္း

အာရုုံ၀င္စားတယ္ ဆုိတာ ေျပာရရင္ အသက္ရႈသြင္းလုုိက္သလုုိပါပဲ။ ကၽေနာ္တုုိ႔အားလုံး အာရုုံ၀င္စားခံရတယ္ ဆုုိတာ ႀကဳံဖူးၾကမွာပါ။ ျပင္ပအာရုုံမ်ားက ကၽေနာ္တုုိ႔ကို အေၿခအေနတခုကို ကြဲျပားစြာ နားလည္ေအာင္ လုပ္လုိက္တာမ်ိဳး (သုုိ႔) မစဥ္းစားမိေလာက္တဲ႔ အရာတခု လုပ္လုိက္မိတာမ်ိဳး စတာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ကို လႈပ္ရွားမႈတခု လုပ္ျဖစ္သြားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္လုိက္တဲ႔ အရာေတြကို ျပန္သုံးသပ္ၿပီး အျခားသူမ်ားကို ဘယ္လုိ အာရုုံ၀င္စားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္လုိ႔ ရတယ္ဆုိတာ သိႏုုိင္ပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ - ၁ - ဉာဏ္အလင္းပြင္႔ေစတဲ႔ (Inspiration) စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို သုံးသပ္ျခင္း

 1. ရွိၿပီးသား စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမ်ားကို ေလ႔လာျခင္းဟာ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေကာင္းေစျခင္းႏွင္႔ အုုိင္ဒီယာမ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ျခင္းအတြက္ အသုံး၀င္ပါတယ္။ ပါ၀င္သူတုိင္းကို အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတုုိ႔အထင္ေတြ ေျပာင္းသြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ႔ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးတခု တင္ျပခုိင္းပါ။ ဒါဟာ ၀က္ဆုိဒ္တခု၊ လမ္းမေပၚက ဆႏၵျပပြဲတပြဲ၊ ဗီြဒီယိုတကား၊ ပုိစတာတခ်ပ္၊ ေၾကာ္ျငာတခုု စသည္ျဖင္႔ အေျပာင္းအလဲ တခုအတြက္ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး ပ်ံ႕ပြားေအာင္ လုပ္တဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အဓိက က်တဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ ပါရွိတဲ႔ ဘယ္လုိ တပိုင္းတေဒသမ်ိဳး မဆုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ပါ၀င္သူက သူတုိ႔ တင္ၿပတဲ႔ မွတ္တမ္းကို ျမင္ဖူးခ်င္မွ ျမင္ဖူးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ အဖြဲ႔၀င္ေတြအေနနဲ႔ ရိုုးရွင္းစြာပဲ လက္နဲ႔ဆြဲထားတဲ႔ ဇယားပုံ တခု ျပၿပီး တင္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ထုိဇယားပုံမွာ ထည္႔သြင္းႏုုိင္တာေတြကေတာ႔ -
  • ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဒီစည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကိုု သတိထားမိခ်ိန္က သူတုုိ႔ဘယ္မွာ ရွိေနခဲ႔တယ္။
  • ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ လႈပ္ရွားမႈက ဘာအတြက္ ဆုိတာႏွင္႔ ဘယ္ေတြ ေအာင္ျမင္ရရွိခဲ႔တယ္။
  • ဘာေၾကာင္႔ ဆန္းသစ္တယ္။
  • ဒီစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကိုု ေလ႔လာမႈေၾကာင္႔ ဘယ္လုိ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ ရရွိခဲ႔တယ္။
 2. ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူေတြဆီမွာ ေၾကညာခ်က္ မိတၱဴတုုိ႔၊ ဓာတ္ပုံတုုိ႔ စသည္ျဖင္႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ရွိေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ႔ အဖြဲ႔ကို ျပသႏုုိင္ပါတယ္။ တင္ျပခ်က္ ျပဳလုုပ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ နားေထာင္သူမ်ားဟာ ကပ္ခြာစကၠဴေတြ သုုံးၿပီး စာလုုံးေရ နည္းနည္းနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အသုုံးခ်ခဲ႔တဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာေတြ၊ အမ်ိဳးအစား ပုံစံေတြအေၾကာင္း မွတ္သားႏုုိင္ပါတယ္။ အျခားကပ္ခြာ စကၠဴေတြေပၚမွာေတာ႔ ဘယ္လုိ ပရိသတ္ အမ်ိဳးအစားအတြက္ ရည္ရြယ္တယ္ ဆုိတာ သတ္မွတ္ပါ။ အားလုံးက တူညီတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကိုပဲ ရည္ညႊန္းေနတာ ေသခ်ာေအာင္ ေအာက္ပါ ဖြင္႔ဆုိခ်က္မ်ားကို ေလ႔လာပါ။

  နည္းဗ်ဴဟာ - သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ဆီ ပစ္မွတ္ထားဖုုိ႔အတြက္ သင္အသုုံးျပဳတဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈ။ နည္းဗ်ဴဟာက ပရိသတ္ရဲ႕ အႀကိဳက္၊ အေလ႔အထ၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈနဲ႔ သူတိုု႔ တန္ဖိုုးထားတဲ႔ စနစ္နဲ႔ ညွိရပါမယ္။ နည္းဗ်ဴဟာထဲမွာ ငယ္ရြယ္တဲ႔ ပရိသတ္ကို ဆြဲေဆာင္ဖုုိ႔ ဟာသ ထည္႔သြင္းပါ။ စုေပါင္း လႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖုုိ႔ အဖြဲ႔အလုိက္ စည္းရုုံးမႈေတြ ျပဳလုုပ္ပါ။ မက္ေဆ႔ခ်္တခုု ရွင္းလင္းစြား ျပတ္သားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ဖိုအတြက္ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ အခ်က္ေတြကိုု ျမင္သာေအာင္ လုပ္ပါ၊ (သုိ႔) ၿပႆနာရဲ႕ အက်ိဳးအာနိသင္ေတြကို သိသာေအာင္ ကုိယ္ေတြ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ထုတ္လႊင္႔ပါ။

  အမ်ိဳးအစားပုံစံမ်ား - ၾကားခံ (သုုိ႔) စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး သုုိ႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွားမႈတခုရဲ႕ အေနအထားမ်ား - ဥပမာ၊ လမ္းေပၚက ျပဇာတ္ရုုံမ်ား၊ ကာတြန္းျပကြက္၊ ဗီဒီယုုိ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ၊ ေရဒီယို အစီအစဥ္၊ ဘေလာ႔ဂ္မ်ား၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔ေတြ။

  ပရိသတ္ -လက္လွမ္းမီဖုုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ႔ လူထုု။ သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိတ္သတ္ (ဆုုိလုုိတာက လုိခ်င္တဲ႔ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္စြမ္းရွိတဲ႔ လူေတြ) နဲ႔အတူ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မယ္႔ ပရိသတ္ (ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ကို လႊမ္းမုုိးႏုုိင္ေအာင္ ကူညီေပးႏုုိင္တဲ႔ လူစုု) တုုိ႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

   

 3. အဆင္႔ ၂ မွာတုုန္းက လုုပ္ထားတဲ႔ ကပ္ခြာ စကၠဴႏုုတ္စ္ေတြကို ဘုုတ္ (Board) သုုိ႔မဟုုတ္ နံရံေပၚမွာ ထားပါ။
  “နည္းဗ်ဴဟာ/ပုုံစံ” ႏုုတ္စ္ေတြကိုု ဘယ္ဘက္ တစ္ဖက္မွာ ကပ္ထားၿပီး “ပရိသတ္” ႏုုတ္စ္ေတြကိုေတာ႔ ညာဘက္မွာ ကပ္ထားလုိက္ပါ။ ေနာက္ ဘယ္ပရိသတ္အတြက္ ဘယ္နည္းဗ်ဴဟာႏွင္႔ အမ်ိဳးအစားက အေကာင္းဆုုံးျဖစ္မလဲ ဆုိတာကို တြဲဖက္ၾကည္႔ၿပီး ထုိႏွစ္ဖက္ၾကား လုိင္းမ်ားဆြဲၿပီး မွတ္ထားလုိက္ပါ။ ဤနည္းက လက္လွမ္းမီလုိတဲ႔ ပရိသတ္ဆီ ေရာက္ဖုုိ႔ ဘယ္နည္းဗ်ဴဟာ သုုံးရမလဲဆုိတာ ရွာေတြ႔ဖုုိ႔ ကူညီေပးပါတယ္။

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ

ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း ျပဳလုုပ္ဖိုု႔အတြက္ ေဘာင္အတြင္းက ေဖာက္ထြက္ၿပီး စဥ္းစား ေတြးေခၚတတ္ဖုုိ႔ လုိပါမယ္။ ဒါမွသာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားႏွင္႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မွာပါ။ ေခၽြးျပန္စရာလုုိ႔ ထင္ရေပမယ္႔ တကယ္ေတာ႔ ရွိၿပီးသား အမ်ိဳးအစား ပုံစံမ်ား၊ Tool မ်ားနဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အျမင္သစ္ႏွင္႔ အသုံး ခ်တာပါပဲ။ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရန္ (Activity) မ်ားက စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ႔ အုုိင္ဒီယာမ်ား ရေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ္႔မယ္။ ပါ၀င္သူမ်ားအေနႏွင္႔လည္း ဒီလႈပ္ရွားမႈအတြက္ သမားရိုုးက် အေတြးအေခၚမ်ားကို ေနာက္ခ်န္ထားရစ္ခဲ႔သင္႔ပါၿပီ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ဒီအုိင္ဒီယာက လက္ေတြ႔မွာ အလုပ္လုပ္ပါ႔မလား ဆုုိတဲ႔ အဆီးအတား၊ စိုုးရိမ္ပူပမ္မႈေတြ ကင္းမဲ႔စြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ - ၂ - ေဘာင္ထဲမွ ထြက္၍ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း

 1. ပါ၀င္သူမ်ားကို စိတ္ကူးနဲ႔ ဖမ္းဆုပ္ကိုုင္မရတဲ့ ေကာက္ခ်က္မ်ားကို ကုုိယ္စားျပဳခုုိင္းပါ။ (သုုိ႔) စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းမွာ လုပ္ကုိင္ေနတယ္လုုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ခုုိင္းၾကည္႔ပါ။ ဒီလုုိေခါင္းစဥ္ကြဲတဲ႔ ဇာတ္ရုပ္ေအာက္ကေန စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအတြက္ အုုိင္ဒီယာေတြ ရလာေလာက္ပါတယ္။ ဥပမာ - ရာသီဥတုဆုုိးရြားစြာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေနၿပီ ဆုုိပါစိုု႔၊ အဖြဲ႕သားတေယာက္ကို ပုိလာ၀က္၀ံတေကာင္ (သုုိ႔) ပင္လယ္တစင္း အေနနဲ႔ ဘယ္လုုိ ရႈေထာင္႔ရွိေနမယ္ ဆုိတာ မွန္းဆခုုိင္းပါ။ အျခားလူမ်ားကိုုလည္း သူတုိ႔ ကိုယ္သူတုုိ႔ ပ်ံသန္းႏုုိင္တယ္လုုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည္႔ပါေစ။ ဤကဲ႔သုုိ႔ ျပဳမူလုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ လူေတြဟာ ကုုိယ္ရဲ႕ ေတြးေခၚေနၾကပုုံစံေတြ ႀကိဳတင္ေကာက္ခ်က္ခ်မႈေတြရဲ႕ အျပင္ဘက္ကေန ၾကည္႔ျမင္တတ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔သားတုုိင္း အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သူတုုိ႔ အျမင္သစ္ကို ပုံဆြဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမပုုံေပၚေနရာခ်၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး အဖြဲ႔ကိုု ရွင္းျပႏုုိင္ပါတယ္။
 2. ဒီတင္ျပခ်က္မ်ားကိုု ၾကည္႔ရႈေလ႔လာေနတဲ႔ သူတုိင္း စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြဲျပားတဲ႔ အျမင္နဲ႔ ျမင္ႏုုိင္ရန္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္း ရသြားပါက ႏုုတ္စ္နဲ႔ ခ်မွတ္ထားသင္႔ပါတယ္။ အဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္း လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ႔ အရွိန္ေကာင္းတခု ရွိေနမယ္ဆုိရင္ သူတိုု႔အေနနဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ႔ ေတြးေခၚမႈနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ၿပီး လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

႐ႈေထာင့္

တခါတေလ ကြ်ႏိုပ္တို႔ရဲ့ တခါတေလ ကိုုယ္႔စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပးခ်င္တဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ကိုု လူေတြ နားလည္တယ္လုုိ႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္႔တကယ္ေတာ႔ သူတုုိ႔ေနရာကေန ျမင္တဲ႔ သူတုုိ႔ ရႈေထာင္႔ကေန ၾကည္႔ဖုုိ႔ မႀကိဳးစားဖူးေသးပါဘူး။ “စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ” အေၾကာင္း အေျခခံကဒ္ေတြကိုု ေလ႔လာၿပီးၿပီဆုုိရင္ေတာ႔ လႊမ္းမိုုးခ်င္တဲ႔ ပရိသတ္နဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္လုိတဲ႔ အဖြ႔ဲအစည္း ဘယ္ဟာေတြကို ပစ္မွတ္ထားမယ္ ဆုိတာ ဆန္းစစ္ၿပီးေလာက္ပါၿပီ။ ဒီစာရင္းကို သုုံးၿပီး ဒီေလ႔က်င္႔ခန္းကို လုပ္ပါ။ တကယ္လုုိ႔ ပစ္မွတ္ထားမယ္႔ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ္႔ အဖြဲ႔စာရင္း မလုုပ္ရေသးဘူး ဆုိရင္ေတာ႔ အခု လုပ္လုုိက္ပါေတာ႔။

လုပ္ေဆာင္ရန္ - ၃ - သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔မ်ားရဲ့ ရႈ႕ေထာင္႔က ၾကည္႔ျမင္ျခင္း

 1. လူတေယာက္ခ်င္းစီကိုု ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ (သုုိ႔) ပါ၀င္ပူးေပါင္းတဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တခုကို ဓာတ္ပုုံနဲ႔ တင္ျပတဲ႔ ေလ႔က်င္႔ခန္းမွာ ပါ၀င္ခုိင္းပါ။ ဓာတ္ပုံတုိင္းမွာ သိသာထင္ရွား နားလည္လြယ္တဲ႔ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုု ရွိပါေစ။ ဥပမာ - အိႏိၵယရဲ႕ ရာသီဥတုုဆုုိးရြားစြာ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေနတယ္ ဆုိရင္ “ေက်းလက္လူငယ္”၊ “ၿမိဳ႕ေန ၾကြယ္၀တဲ့ အထက္တန္းစား မိသားစုု”၊ “ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး မူ၀ါဒေရးဆြဲသူ”၊ “ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစုုိးရ မဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား”၊“ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္မ်ား”၊ “ေလထုညစ္ညမ္းေစေသာ စက္ရုုံလုပ္ငန္း၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္” စသည္ျဖင္႔။ ေခါင္းစဥ္တခုအေနနဲ႔ ေယဘုယ် (သုုိ႔) တိက်ေသခ်ာျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နာမည္ေပးျခင္း စသျဖင္႔ ျဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္။ လူတေယာက္ခ်င္းစီတုုိင္း ကိုယ္တုိင္ေျပာ ဇာတ္လမ္းတုုိေလးမ်ားနဲ႔ ထြက္လာသင္႔ပါတယ္။ ဒါမွသာ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး အေရးကိစၥအေၾကာင္း ျပသတဲ႔ ဓာတ္ပုုံထဲက ထုုိပုဂၢိဳလ္ (သုုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို ရွင္းျပႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 2. တေယာက္ခ်င္းစီကို သူတုုိ႔ဇာတ္လမ္းမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင္႔ ကုုိယ္ခ်င္းစာနာမႈျဖင္႔ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေနသလုိ ေျပာဆုုိႏိုုင္ရန္ အခ်ိန္ ႏွစ္မိနစ္ ေပးပါ။ ပါ၀င္သူမ်ားကလည္း ဘာေၾကာင္႔ သူတုုိ႔ဒီလုုိ ခံစားရတယ္၊ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကို ေထာက္ခံဖုုိ႔ ဘယ္လုုိ အားေပးခံရတယ္ နဲ႔ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိႏုုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိ တားဆီးခံခဲ႔ရတယ္ စသည္႔ ေမးခြန္းမ်ား ေမးသင္႔ပါတယ္။

အုိင္ဒီယာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ကိုု လႈပ္ရွားမႈ ေျပာင္းပစ္ဖုုိ႔ အုိင္ဒီယာေတြရွိဖုုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အုုိင္ဒီယာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနခ႔ဲရင္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည္႔မီေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အလုုပ္ျဖစ္မယ့္ အုုိင္ဒီယာကို ေရြးဖုုိ႔ အလြယ္ဆုံး ျဖစ္မွာပါ။ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားက အုုိင္ဒီယာေတြ ထြက္လာေစဖုုိ႔ ကူညီေပးႏုုိင္ပါတယ္။

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၄ - ဦးေႏွာက္ကို အလုပ္ေပး၊ ေမာင္းႏွင္ စဥ္းစား၍ ရလာေသာ အုုိင္ဒီယာမ်ားအား စမ္းသပ္ျခင္း

 1. ပါ၀င္သူေတြကိုု အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႕ ခြဲလုိက္ပါ။ ထုုိ႔ေနာက္ “ပုုံႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း” နဲ႔ “ေမွးမွိန္ေအာင္လုပ္ျခင္း” လုိ႔ နာမည္ေပးလုိက္ပါ။ ပထမအဖြဲ႕ကို စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး မက္ေဆ႔ခ်္ႏွင္႔ ပတ္သက္တဲ႔ အေကာင္းျမင္ၿပီး ရုုိးသားတဲ႔၊ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ႔၊ လက္ေတြ႔ သိပ္မဆန္တဲ႔ အုုိင္ဒီယာမ်ား စဥ္းစားခုိင္းပါ။ ဒုုတိယအဖြဲ႕ကိုု ရႈတ္ခ်ၿပီး အဆုုိးျမင္တဲ႔ အုုိင္ဒီယာမ်ား စဥ္းစားခုုိင္းပါ။ ပါ၀င္ လုုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို သူတုုိ႔ရဲ႕ အုုိင္ဒီယာမ်ားအေၾကာင္း ပုုံဆြဲမေကာင္းရင္ေတာင္မွ ရွင္းလင္းတဲ႔ ပိုုစတာမ်ားျပဳလုုပ္ ပုုံေဖာ္ခုုိင္းပါ။ ထုုိ႔အျပင္ သူတုုိ႔ကိုု ေထာက္ခံေစမယ္႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ တခုကို စဥ္းစားခုုိင္းပါ။ ပုိစတာေတြကို နံရံမွာ ကပ္ၿပီး အားလုုံးကို ေလွ်ာက္ၾကည္႔ခုုိင္းပါ၊ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး အတြက္ အသုံး၀င္ႏုုိင္မယ္႔ ဘာမဆုိကုိ ကပ္ခြာ စကၠဴေတြေပၚမွာ ႏုုတ္စ္ခ် ေရးခုိင္းထားပါ။
 2. ေနာက္ ဒီႏုုတ္စ္ေတြကို ဘုုတ္မ်ားေပၚ ကပ္ၿပီး ျဖစ္ႏုုိင္ရင္ အမ်ိဳးအစားခဲြၿပီး (တူေနတာေတြကိုု ဖယ္ထုတ္လုိက္ပါ) နံပတ္စဥ္အလုိက္ အေကာင္းဆုုံး အဆုုိးဆုုံးမ်ားကိုု သတ္မွတ္ပါ။ ထုုိ႔ေနာက္ ေရပန္းစားဆုုံး တခုုကိုု ေဆြးေႏြးေျပာဆုုိပါ။
 3. လုုပ္ေဆာင္ရန္ ၁ က နည္းဗ်ဴဟာ/ပုုံစံ အမ်ိဳးအစားမ်ားနဲ႔ ပရိသတ္စာရင္းဆီ ျပန္သြားၿပီး အခု လုပ္ေဆာင္ရန္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အုိင္ဒီယာေတြနဲ႔အတူ ေရာေႏွာ စဥ္းစားပါ။ စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္ႏုုိင္ေျခရွိတဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ အနည္းဆုုံး ၃ ခုုေလာက္ကိုု နားလည္လြယ္ေအာင္ ျမင္သာေစတဲ႔ အရာေတြနဲ႔ ထြက္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ပါ။
 4. ဒီေနာက္ေတာ႔ လူစုုခြဲၿပီး တေယာက္ခ်င္းဆီက (သုုိ႔) အဖြ႔ဲအေနနဲ႔ လ်ာထားတဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ ႏွစ္ခုေလာက္ကုိ ဘယ္လုုိ႔ တုုံ႔ျပန္မယ့္အေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအလုုိက္ လက္လွမ္းမီခ်င္တဲ႔ ပရိသတ္ေပၚ မူတည္ၿပီး မိတ္ေတြမ်ား (သုုိ႔) သူတုုိ႔ သားသမီးမ်ားကိုု ေမးျမန္းပါ။ အဖုုိးအဖြားမ်ားဆီ သြားလည္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား (သုုိ႔) အၿခား အလုုပ္အကိုုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသူမ်ားကိုု ေမးျမန္းပါ။ မတူတဲ႔ လူေတြဆီက မတူတဲ႔ ေထာက္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ အသိပညာေတြ ရွိႏုုိင္ပါတယ္။ ဒါကို ပုိသိေအာင္ ေလ႔လာသင္႔ပါတယ္။ ဒီမက္ေဆ႔ခ်္ ႏွစ္ခုုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတိုု႔ ဘယ္လုုိခံစားရလဲ။ တခုုကိုု တျခားတခုုထက္ ပုုိႀကိဳက္ၾကသလား။ ဘာ႔ေၾကာင္႔လဲ။ စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ ထင္ျမင္လဲ။ ဒီကိစၥထဲ ပါ၀င္ဖုုိ႔ေရာ စိတ္ကူးသလား။ ဘာေၾကာင္႔ ပါခ်င္သလဲ။ ဘာေၾကာင္႔ မပါခ်င္ဘူးလဲ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး အေရးကိစၥ ပါ၀င္သူဦးေရ မ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး အေရးကိစၥ၊ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ ခံစားခ်က္ရွိၾကသလဲ ဆိုုတာ နားလည္ဖုုိ႔ ျဖစ္တယ္။
  ဒီေမးခြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတိုု႔အေနနဲ႔ ေျဖေပးခ်င္စိတ္ မရွိရင္ ဘယ္တဦးတေယာက္ရဲ႕ အခ်ိန္ကိုုမွ မိနစ္အနည္းငယ္ထက္ ပုုိၿပီး မယူသင္႔ပါဘူး။ သူတုုိ႔ တုုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုု ဗီဒီယိုုနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ ကူးယူဖုုိ႔၊ တၿခားအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ မွ်ေ၀ဖုုိ႔အတြက္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ အရင္ေတာင္းပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေၿဖဆုုိသူ လိင္၊ အသက္အရြယ္ အပုုိင္းအၿခားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာေနရာ၊ သူတုုိ႔ ေျပာဆုုိခ်က္ေတြကို မွတ္ယူထားပါ။ မက္ေဆ႔ခ်္ ႏွစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုုံ႔ျပန္ေျဖဆုုိထားသမွ်ကိုု အဖြဲ႔ဆီ အစီရင္ခံပါ။