ဆက္သြယ္ရန္

ေမးခ်င္တာေတြ ရွိသလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေၾကာင္း ပိုသိခ်င္သလား။ infoactivism (at) tacticaltech (dot) org ဆီ စာေရးပါ (သို႔) http://www.tacticaltech.org/ ကို ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈပါ။