ရွင္းလင္းခ်က္

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ မွာပါတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြက လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းသူေတြ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ စမ္းသပ္ၿပီးသား Tool မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားနဲ႔အတူ NGO ေတြနဲ႔ အက်ိဳးေဆာင္ေတြကုိ ကူညီဖုိ႔္ ေရြးထားတာေတြပါ။ ပရိသတ္ရဲ႕ အလုိက် ေရြးခ်ယ္ထားေပမယ္႔လည္း အေျဖတခုထဲက အားလုံးအတြက္ အေျဖ ျဖစ္မလာႏုုိင္တာ အသိသာပါ။ တရား၀င္ျဖစ္မႈ၊ ဒီ Tool ေတြရဲ႕ သင္႔ေတာ္ ဆီေလ်ာ္မႈေတြက အေျခအေန တခုနဲ႔တခု မတူ ကြာျခားႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီ Tool ေတြကုိ ဘယ္လုိ ေရြးခ်ယ္သုံးရမယ္ ဆုိတာ ကုိယ့္အေျခအေန ကုိယ္သိၿပီး ေရြးပါလုိ႔ပဲ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကိစၥနဲ႔ တုိင္းျပည္ေပၚလုိက္ၿပီး အထူး သိလုိတာ၊ ေမးစရာရွိရင္ ယုုံၾကည္ရတဲ႔ ေဒသခံ ပညာရွင္ဆီက အႀကံဉာဏ္္ေတာင္းပါ၊ (သုိ႔) infoactivism[at]tacticaltech.org က အခ်က္အလက္ ပုိေတာင္းၾကည့္ပါ။

သတင္း အခ်က္အလက္ကုုိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ အသြင္ေျပာင္းေပးတဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္က ေဆာ႔ဖ္၀ဲနဲ႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ျပဳစုုျခင္းဟာ “အရွိအတုိင္းပဲ” (“as is”) ပံ႔ပိုးေပးထားၿပီး ဘယ္အမ်ိဳးအစား မဆုိ - ထုတ္ေဖာ္ (သုုိ႔) အႀကံျပဳတာေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ မပါပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သီးျခား ရည္ရြယ္ခ်က္ တခုရဲ႕ ခုိင္ခံ႔မႈနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေတြကိုေတာ႔ ကန္႔သတ္မထားပါ။ ဘယ္အေျခအေနမွာ မဆုုိ Tactical Technology Collective (သုုိ႔) ဘယ္ကုိယ္စားလွယ္မဆုိ (သုုိ႔) ကုိယ္စားျပဳသူေတြက တုိက္ရုုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ၊ အထူးသျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စံနမူနာအရျဖစ္ေစ (သုုိ႔) ေနာက္ဆက္တဲြ ပ်က္စီးမႈေတြအတြက္ (အစားထုုိးပစၥည္း (သုုိ႔) ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ အခ်က္အလက္ ေပ်ာက္ဆုုံးမႈ (သုုိ႔) အရႈံးေပၚမႈ (သုုိ႔) လုုပ္ငန္းေႏွာင့္ယွက္ခံရတာ စတာေတြမွာ) တာ၀န္ယူမွာ မဟုတ္ပါ။ သုံးေနရင္း ဆက္သုံး မရေတာ႔တာမ်ိဳး (သုုိ႔) ေဆာ႔ဖ္၀ဲသုံးလုိ႔ မရတာမ်ိဳး၊ ပ်က္စီးႏုုိင္တယ္္လို႔ ယူဆခံရတာမ်ိဳးကုိေတာင္ တာ၀န္မယူပါ။

ဒီပစၥည္းေတြ ျပင္ရာမွာ ေရးသားသူမ်ားဟာ မူပိုင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းထားသူေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ၿပီး ဒီ၀က္ဆုိဒ္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ထည္႔သြင္းထားတဲ႔ ရုုပ္ပုံေတြအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းပါတယ္။ မူပုိင္ခြင္႔နဲ႔ မွတ္ပုံတင္ တံဆိပ္ကို သက္ဆုုိင္ရာ ပုိင္ရွင္ေတြ ပစၥည္းလုိ႔ပဲ ထားပါတယ္။ ပုိၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခ်င္ရင္ informationactivism@tacticaltech.org ကို ဆက္သြယ္ပါ။