နည္းဗ်ဴဟာ ၇ - ဗြီဒီယို


လြယ္ကူ ရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ပါ။

႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳနည္း။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ(pdf ၇၉၂kb)


ဒီဗြီဒီယိုကို မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ ၾကည့္ရႈပါ


ရႈပ္ေထြးတဲ႔ (သုိ႔) ၾကည္႔ဖုိ႔ခက္တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အလြန္ လုိအပ္ေနသူေတြအတြက္ တင္ျပခ်င္တဲ႔အခါနဲ႔ မွ်ေ၀ေပးခ်င္တဲ႔ အခါေတြမွာ ဒီနည္းလမ္းဟာ အသုံး၀င္ပါတယ္။

 

ဗြီဒီယိုထဲက နမူနာမ်ား

FarmSubsidy.org map


  • ဆြီဒင္မွာ လယ္ေျမေထာက္ပံ႔ေပးမႈကို ပုံစံထုတ္ၿခင္း

Farmsubsidy.org နဲ႔ ဆြီဒင္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား

ဆီြဒင္အစုိးရက ေထာက္ပံ႔ေပးထားတဲ႔ စုိက္ပ်ိဳး ေမြးၿမဴေရးၿခံမ်ားအတြက္ အမေတာ္ေၾကး ရန္ပုံေငြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းအခ်က္ကို Farmsubsidy.org က စတင္ျပဳစုၿပီးတဲ့ေနာက္ ရရွိလာတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြမ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို နားလည္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ၾသဇာရွိတဲ႔ နည္းလမ္းနဲ႔ တင္ၿပဖုိ႔ဆုိရင္ စုိက္ပ်ိဳး ေမြးၿမဴေရးၿခံေတြအတြက္ ေထာက္ပံ႔ေပးမႈေတြကို ဂူဂဲလ္ (Google Map) ေပၚမွာ ေနရာခ်ထားလုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ လူထုအေနန႔ဲ ဘယ္လုိ ေငြမ်ိဳးေတြ ဘယ္ကို သြားတယ္ဆုိတာ ျမင္ေတြ႔ရၿပီး ကိုယ္တုိင္ စုံစမ္းစစ္ေဆး အၿပီးသတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - သတင္း လြတ္လပ္ခြင္႔ ဥပေဒ ေတာင္းဆုိခ်က္ (FOIA)၊ Xapain database (အခမဲ႔ လုိင္စင္မလုိ ေဆာ႔ဖ္၀ဲအရင္းအၿမစ္)၊ ဂူဂဲလ္ေျမပုံမ်ား၊ ၀က္ဆုိဒ္မ်ား

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -

လယ္ေျမ ေထာက္ပံ့ေၾကး ကြန္ရက္

လယ္ေျမ ေထာက္ပံ့ေၾကး စလိုက္႐ႈိး တင္ဆက္မႈ


Crisis in Darfur map


  • ဒါဖာ ပဋိပကၡကို ပုံေဖာ္ၾကည္႔ၿခင္း

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ နည္းပညာရွင္နဲ႔ အေမရိကန္ မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ

အက်ိဳးေဆာင္ေတြနဲ႔ နည္းပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္တဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔တဖြဲ႔ဟာ ရြာေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို ေဖာ္ျပတဲ႔ ခက္ခဲတဲ႔ သုံးဖက္ျမင္ ေျမပုံတခုကို ပူေပါင္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကတယ္။ အဲ႔ဒီေျမပုံမွာ ၂.၅ သန္းရွိတဲ႔ ျပည္တြင္း အေျခပ်က္ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ တည္ေနရာကို ေဖာ္ျပထားသလုိ ဒါဖာက မေရတြက္ႏုိင္တဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြ၊ ဗီဒီယုိေတြနဲ႔ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို သြားၾကည္႔ႏုိင္တဲ႔ ေနရာေတြကိုပါ ထည္႔သြင္းထားတယ္။  

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား -ဂူဂဲလ္ကမၻာ၊ ကုလသမဂၢႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ အဖြဲ႔က အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီြဒီယုိမ်ားနဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္မ်ား

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -:

ေျမပံု အေၾကာင္းအရာ

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဟိုလိုေကာ့စ္ အမွတ္တရ ျပတိုက္ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ