နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ပါ အထုပ္ မွာယူရန္

က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ကိုု တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ေျပာင္းႏုိင္တဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္လုံး ပါတဲ႔ အထုပ္တခုလုံးကို မီဒီယာေတြ၊ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းသမားေတြနဲ႔ ကမၻာ့ေတာင္ပုုိင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ မတြက္္ အခြင္႔အေရးအတြက္ တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူေတြကိုု အခမဲ႔ေပးရာမွာ အကန္႔အသတ္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမိတၱဴမွာ ျမန္မာစာတမ္းထုုိး ပါပါတယ္။

အခမဲ့ ေကာ္ပီ လုိခ်င္တယ္ ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကို infoactivism (at) tacticaltech (dot) org ကေန ဆက္သြယ္ပါ။