နည္းဗ်ဴဟာ ၉ - ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္


နားေထာင္ေပးတဲ့ နည္းပညာ

လူေတြကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးေစပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf 744kb)

Leaning About Living website screenshot

ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္

ေခါင္းစဥ္ -
ပါ၀င္သူ
-
ေနရာ -
၀က္ဆုိဒ္ -
ကုိယ္ေမး ကုိယ္ေျဖ (MyQuestion, MyAnswer)
ကမၻာတခု (OneWorld) ယူေက၊ ပညာေရးကို ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးတခု အျဖစ္
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
Oneworld Mobile

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
လူမႈေရးအရ ရႈံ႕ခ်မႈတာနဲ႔ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဘာသာေရးအရ ရွက္စရာေကာင္းတယ္ အထင္ခံရတာ ေတြေၾကာင္႔ မွန္ကန္တဲ႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ မ်ဳိးပြားမႈအေၾကာင္း က်န္းမာေရး ပညာေပး အခ်က္အလက္ေတြ ရဖုိ႔ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား လူငယ္မ်ား အခက္အခဲနဲ႔ ႀကဳံေတြ႔ရပါတယ္။ OneWorld UK နဲ႔ ေဒသခံ NGO ပညာေရးမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကေန ‘ကုိယ္ေမး ကုိယ္ေျဖ’ ဆုိတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္း စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး တခု ထြက္လာခဲ႔တယ္။ ထုိလႈံ႔ေဆာ္ေရးကတဆင္႔ လူငယ္ေတြ သူတုိ႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အသိေပးမႈကုိ အမည္ေဖာ္စရာမလုိပဲ လုံၿခဳံစြာသိႏုိင္ခဲ႔တယ္။

‘ကုိယ္ေမး ကုိယ္ေျဖ’ ဟာ ပရိသတ္ရဲ႕ လက္ကုိင္ဖုန္းနဲ႔ ကၽြမ္း၀င္မႈအေပၚ၊ သူတုိ႔ မုိဘုိင္းဖုန္းေတြမွာ လက္ခံရရွိတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီး လူႀကီးမ်ားရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈ ကင္းတယ္ဆုိတဲ႔ အသိအေပၚ အားထားမႈ ရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားကို စာသား မက္ေဆ႔ခ်္မ်ားက တဆင္႔ ပုိ႔ႏုိင္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ေတြမွာ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဒသခံ ေဆးခန္းမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ (သုိ႔) အႀကံေပးသူ တဦးဦးထံ ဖုန္းနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ေျပာဆုိရန္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ ပါရွိတယ္။

ေမးခြန္းမ်ားကို ေနာက္ပုိင္းတြင္ မၾကာခဏ ေမးေလ႔ေမးထရွိတဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား ဆိုၿပီး ေဒတာေဘ႔စ္တခု အေနနဲ႔ စုစည္းထားပါတယ္။ ‘လူတေယာက္ကို တုိက္ရုိက္ စကားေၿပာခြင္႔ ရရွိျခင္းဟာ အေရးႀကီးဆုံး’ လုိ႔ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ အူဂ်ဴ အုိဖုိမာတာ က ေၿပာပါတယ္။ ‘ေနာက္ လူေတြကို ဒီ၀န္ေဆာင္မႈ သုံးလာေအာင္ လုပ္တာက ျပႆနာ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး။’ ပထမ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ေမးခြန္းေပါင္း ၆၀ ၀၀၀ နီးပါးကို ၀န္ေဆာင္မႈထဲ ပုိ႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။

 

သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား -

လြတ္လပ္စြာ မွတ္ပုံတင္စရာ မလုိပဲ အခမဲ႔ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲက စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳျပင္ထားတဲ႔ မုိဘုိင္းပလက္ေဖာင္း ( Apache ၀ဘ္ဆာဗာ၊ PHP application၊ MySql ေဒတာေဘ႔စ္)၊ ၀က္ဆုိဒ္မ်ား၊ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား။
လက္လွမ္းမီမႈ အတုိင္းအတာ - ၿမိဳ႕့ျပနဲ႔ ဆင္ေၿခဖုံး၀န္းက်င္မ်ားမွ သုံးစြဲသူမ်ားရဲ႕ အာရုံစူးစုိက္မႈနဲ႔တကြ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံးနဲ႔ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ေတာင္ပုိင္းက လူအမ်ားစု။
အရင္းအျမစ္မ်ား ေဒသခံ မိတ္ဖက္မ်ား၊ သတင္းစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရး။ ေဒသခံ NGO မ်ားႏွင္႔ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင္႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ခံခဲ႔ရ။ အူဂ်ဴ အုိဖုိမာတာ ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကေတာ႔ - ‘သူတုိ႔ဟာ ေန႔တုိင္း လူငယ္မ်ားရဲ႕ ဘာသာစကားႏွင္႔ ေဒသခံအဓိက ဘာသာစကား သုံးမ်ိဳးေျပာတတ္သူ အႀကံေပးသူမ်ားနဲ႔ လက္ေတြ႔ အသုံးခ်ေနရသူမ်ား ျဖစ္တယ္။’ အေရးပါတဲ႔ စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးမ်ား၊ သတင္းစာ၊ ေရဒီယိုမ်ားနဲ႔ ရုပ္ျမင္သံၾကား မီဒီယာမ်ားက လူငယ္ေတြၾကားမွာ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈ ပ်ံ႕ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။
ၾကာခ်ိန္ - မုိဘုိင္း ပလက္ေဖာင္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး စတင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ငါးလ။ တယ္လီကြန္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းဖုိ႔ အနည္းဆုံး သုံးလ။ စီမံကိန္းကေတာ႔ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနဆဲ။

ခက္ခဲမႈ အဆင့္ အဆင့္ ၅ ဆင့္အနက္မွ ၄ အဆင္႔

 

ကုန္က်စရိတ္ - တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၃၀ ၀၀၀၊ လူသိမ်ားေအာင္ ေၾကာ္ျငာျခင္းအတြက္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၀ ၀၀၀၊ လစာေပးရန္ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၆၀ ၀၀၀။

 

ဆက္ေလ႔လာစရာ Links မ်ား -

စီမံကိန္းအေၾကာင္း ဗီြဒီယို -

အီလက္ထေရာနစ္ - သင္ၾကားေရး ကြန္ယက္ -