နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ဆုုိတာ ဘာလဲ။

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ ဆုိတာ အခြင္႔အေရးတုိက္ပြဲအက်ိဳးေဆာင္ေတြကိုု အာရုုံဖမ္းစားဖုိ႔နဲ႔ အေၾကာင္းကိစၥတခုခုနဲ႔ ဆက္စပ္ေရးမွာ ပင္ကုိအတုိင္း အႏုုပညာဆန္တဲ႔နည္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုုးေပးပါတယ္။ သူ႔မွာ ကမၻာနဲ႔အ၀ွမ္း ၿဖစ္ရပ္ေတြကိုုမွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ မိနစ္၅၀စာ မွတ္တမ္းကားတခုုနဲ႔အတူ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ လႈပ္ရွားစီစဥ္္ႏုုိင္မယ္႔ Tool ေတြ၊ မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အႀကံေပးခ်က္ေတြပါတဲ႔ ကဒ္အတြဲတခုုလည္း ပါပါတယ္။ ဒီရုုပ္ရွင္ကေတာ႔ အခုုအခ်ိန္မွာ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ကူညီမႈနဲ႔ ဘာသာ ၂၀ ထက္မနည္း ၿပန္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒါ့ၿပင္ ၄၅ ႏုုိင္ငံမွာ အႀကိမ္၁၀၀ ေလာက္ၿပၿပီးပါၿပီ။ နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကိုု ၾကည့္ခ်င္ရင္ (သုုိ႔) ေဆြးေႏြးပြဲတခုုမွာ သုုံးခ်င္ရင္ ဆက္သြယ္ပါ။

ရုပ္ရွင္ နမူနာ ၾကည့္ရႈရန္

If you don't see the video, click here to get Flash.