နည္းဗ်ဴဟာ ၆ - ဗြီဒီယို


သိကၽြမ္းသူမ်ားရဲ႕ အခ်ိတ္အဆက္ေတြကို အသုံးျပဳပါ

အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါ။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို download ဆြဲယူပါ(pdf 796kb)


ဒီဗြီဒီယိုကို မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ ၾကည့္ရႈပါ


ကြန္ယက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္ရန္ အဆက္အသြယ္မ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို နားလည္ေစဖုိ႔ နည္းဗ်ဴဟာေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဗြီဒီယိုထဲက နမူနာမ်ား

CiviCRM logo

 

  • အဆက္သြယ္မ်ားကို ေသေသသပ္သပ္ ဖြဲ႔ၿပီး စည္းရုံးပါ။

Open source software advocates and programmers

CiviCRM ဟာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ အသုံးျပဳတဲ႔ အခမဲ႔ open source ေဆာ႔ဖ္၀ဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာ႔ဖ္၀ဲက အုံလုိက္က်င္းလုိက္ မ်ားၿပားတဲ႔ အီးေမးလ္ေတြကို ေပးပုိ႔ရန္ႏွင္႔ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြကို ေၿခရာေကာက္ရာမွာ သုံးႏုိင္ရုံသာမက ရံပုံေငြေကာက္ခံၿခင္းႏွင္႔ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ စီစဥ္ျခင္းအတြက္လဲ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ လိပ္စာ စာအုပ္လုိ CiviCRM ဟာ ဟိုတစ ဒီတစျဖစ္ေနတဲ႔ အဆက္အသြယ္ အခ်က္အလက္ေတြ အားလုံးကို ေဒတာေဘ႔စ္ထဲမွာ စုစည္းထားတယ္။ ဒါ႔ျပင္ ဘယ္သူေတြက ဘယ္သူေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရွိေနတယ္ ဆုိတာ (အီးေမးပုိ႔ျခင္းမ်ား၊ အီးေမးျပန္ျခင္းမ်ား၊ လက္တေလာ တက္ေရာက္ထားတဲ႔ ပြဲမ်ား) အျပင္ သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းၾကားရွိတဲ႔ ဆက္ဆံေရးကိုပါ ေျခရာခံႏုိင္ပါတယ္။ CiviCRM က ဒီေဒတာေတြကို ကုိယ္ပုိင္ ၀က္ဆာဗာေပၚမွာပဲ သိုမွီးပါတယ္။ ဆုိလုိတာက လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေဆာ႔ဖ္၀ဲေတြ ထည္႔သြင္းၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ လုံၿခဳံစြာ ရွိေနတယ္ ဆုိတာ ေသခ်ာသထက္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ အင္တာနက္ရွိတဲ႔ ဘယ္ေနရာကမဆုိ ၀င္သုံးႏုိင္ပါတယ္။ 

 

သုံးစြဲခ႔ဲတဲ့ Tool မ်ား - CiviCRM ကို အသုံးျပဳရန္ PHP ႏွင္႔ MySQL ပါ၀င္တ႔ဲ႔ ၀က္ဆာဗာ တခု လုိပါတယ္။ ဒါ့ၿပင္ Drupal (သုိ႔) Joomla (သုိ႔) ကုိယ္႔ဘာသာ လည္ပတ္ႏုိင္တဲ႔ Content Management System (CMS) တခု သုံးႏုိင္ဖုိ႔လည္း လုိႏုိင္ပါတယ္။ 

 

ဆက္ေလ႔လာရန္ Links မ်ား -

CiviCRM website

Free CiviCRM manual


FrontlineSMS logo


  • Providing targeted reconstruction information

ကရုဏာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းနဲ႔ FrontlineSMS

အာရွမွာ ဆူနာမီျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး တပုိင္းတေဒသ အေနနဲ႔ ကရုဏာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက FrontlineSMS ကို သုံးၿပီး မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား အသုံျပဳကာ လူေတြကို ပစ္မွတ္ျမင္႔မားစြာ ထားတဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပံ႔ပိုးခဲ႔ၾကတယ္။ FrontlineSMS ဟာ အခမဲ႔ open source ေဆာ႔ဖ္၀ဲ Tool ျဖစ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္အဖြဲ႔မ်ား ခြဲထားတဲ႔ အဆက္အသြယ္မ်ားဆီ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား ပို႔ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ကရုဏာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းက မတူတဲ႔ လူေတြဆီ ကြဲၿပားတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သူတုိ႔ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား သုံးၿပီး ေပးပုိ႔ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဆူနာမီေၾကာင္႔ ထိခုိက္ရသူမ်ားဟာလည္း ေနာက္ဆုံးေပၚ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။  

 

သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား - FrontlineSMS၊ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား  

 

ဆက္ေလ႔လာရန္ Links မ်ား :

ကရုဏာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းနဲ႔ FrontlineSMS

Mercy Corps & FrontlineSMS article