ခက္ဆစ္မ်ား

စုစည္းခ်က္ (ဘေလာ႔မ်ားတြင္ သုံးေလ့ရွိသည့္အတုုိင္း) - ကြန္ယက္ေပၚတြင္ မီဒီယာေပါင္းစုံမွ အေၾကာင္းအရာမ်ား တေနရာတည္းတြင္ အလုိအေလ်ာက္ စုစည္းျခင္းကိုု ေခၚဆုိသည္။

Apache - အခမဲ႔၊ open source ေဆာ႔ဖ္၀ဲ၊ ကြန္ယက္ application မ်ားတြင္ မၾကာခဏ အသုံးျပဳသည္။

BarCampOpen Source ေဆာ႔ဖ္၀ဲ နမူနာမ်ား အေၾကာင္း၊ ၀ီကီ အသုံးျပဳျခင္း၊ အီးေမးလ္ စာရင္းမ်ား၊ ဘေလာ႔ဂ္မ်ားနဲ႔ အျခား လူမႈမီဒီယာ လက္စြဲမ်ား အေၾကာင္း လူအမ်ားမွ ေသခ်ာစြာ ေပါင္းစုံ ျပဳလုုပ္ထားသည့္ ႏုုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲ ကြန္ယက္။

ဘေလာ႔ဂ္မ်ား - ပုုိ႔စ္အတုိေလးမ်ားကို တေပါင္းတစည္းတည္း ျပဳလုုပ္ထားေသာ ပုုံစံ (သုုိ႔) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ၀ဘ္ဆုိဒ္။ အမ်ားစုေသာ ဘေလာဂ္မ်ားဟာ ပါ၀င္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေဟာင္းမ်ားကိုု ျပန္ၿပီး စီစဥ္စရာ မလုုိ(သုုိ႔) HTML ကို သိစရာမလုိပဲ လူေတြကုိ ပုုိ႔စ္အသစ္မ်ား လြယ္ကူစြာ ခ်က္ခ်င္းတင္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီတဲ႔ ကြန္ယက္ အေျခခံ ေဆာ႔ဖ္၀ဲမ်ားကို အသုံးျပဳပါတယ္။

Blogathon: ဘေလာ႔ဂါမ်ားမွ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု (သုုိ႔) ပုုံစံတခုကိုု ေရြးခ်ယ္၍ အတူတကြ ဘေလာ႔ေရးရင္း လက္ငင္းျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ တခု။ ဘေလာ႔ဂါ တစ္ေယာက္မွေန၍ ကြဲျပားျခားနားတဲ႔ ပုိ႔စ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ Blogathon တခုကို စီစဥ္ႏုုိင္ပါတယ္။

Blogspot - ဂူဂဲလ္မွ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အခမဲ႔ ဘေလာ႔ဂ္ တည္ေထာင္ေသာ ၀ဘ္ဆုိဒ္ႏွင္႔ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတခုု။ blip.tv: အသုုံးျပဳသူမ်ား ဗီဒီယိုုမ်ား တင္ပုုိ႔ရန္ႏွင္႔ ဗီြဒီယိုမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင္႔ မွ်ေ၀ႏုိင္ေသာ အခမဲ႔ ၀ဘ္ဆုိဒ္တခု။

လူထုၾကားမွ သတင္းေထာက္ - - လူထုမ်ားထဲမွ ပညာရွင္ သတင္းေထာက္ မဟုုတ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာျဖင္႔ သတင္းႏွင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္း၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင္႔ လက္ဆင္႔ကမ္းျဖန္႔ေ၀သူမ်ား။

CiviCRM - အဆက္အသြယ္မ်ားၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တဲ႔ အခမဲ႔၊ Open Source ေဆာ႔ဖ္၀ဲ application ။

ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေသာ စနစ္ (CMS) - - အင္တာနက္ေပၚမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စနစ္တက် စီစဥ္ရန္၊ အခ်ိန္ႏွင္႔ တေျပးညီ မြမ္းမံႏုိင္ရန္နဲ႔ မွ်ေ၀ရန္ အသုုံးျပဳေသာ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ။ Drupal ႏွင္႔ Joomla မ်ားကို ဥပမာအၿဖစ္ ထည္႔သြင္းႏုိင္ပါတယ္။ ဘေလာ႔ေရးေသာ ေဆာ႔ဖ္၀ဲမ်ား - ဥပမာ - Wordpress ကိုလဲ CMS အျဖစ္သုုံးႏုုိင္ပါတယ္။

Crowdsource - လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တခုကို လူတစုဆီကို ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ နည္းလမ္း (သုုိ႔) ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိေသာ လူမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းမႈ တခု ဖန္တီးေပးျခင္း။ ဥပမာ - ေစတနာ႔၀န္ထမ္း တစ္ဦးေပၚတြင္ ကြန္ယက္အေျချပဳ ဗီြဒီယိုမ်ားအား ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စာတမ္းထုုိးျခင္းအတြက္ မွီခုိျခင္း။

DailyMotion - ဗီဒီယိုမ်ား စီစဥ္ ထုတ္လႊင္႔ျခင္းႏွင္႔ မွ်ေ၀ေသာ ၀ဘ္ဆုုိဒ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာျဖင္႔ ဇာတ္လမ္းေျပာျပျခင္း - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လက္စြဲမ်ားႏွင္႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျခင္း ဖန္တီးမႈ။ ဒီနည္းလမ္းကို ကုိယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းမ်ား ေျပာျပတဲ႔ေနရာမွာ မၾကာခဏ အသုံးျပဳၿပီး စာသားမ်ား၊ ဓာတ္ပုုံမ်ား၊ အသံဖုိင္မ်ားႏွင္႔ ဗီဒီယုိမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။

Domain အမည္ - - ၀ဘ္ဆုုိဒ္တခုရဲ႕ မတူညီတဲ႔ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားရဲ႕ တည္ေနရာမ်ားႏွင္႔ လုုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေသာ စာသားအေျချပဳ မွတ္ပုုံတင္ထားေသာ လိပ္စာတစ္ခု။ (၀ဘ္ဆုိဒ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ဖုိင္မ်ား)

Drupal - အခမဲ႔ၿပီး မွတ္ပုုံတင္စရာ မလုိေသာ ကုိယ္လုိသလုိ သံုးႏုိင္သည္႔ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီမံခံခန္႔ခြဲေသာ စနစ္ (CMS)။

စကား၀ွက္၊ စကား၀ွက္ေရးသားျခင္း - သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ကုဒ္ (သိုု႔) တစ္စစီျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ လူမ်ားသာ ထုတ္ေဖာ္၍ ရေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္း။

Excel - မုိက္ခရုုိေဆာ႔ဖ္မွ ပုိင္ဆုိင္ေသာ စာရင္းဆြဲသည္႔စာရြက္ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ application ။

Facebook - သုုံးစြဲသူမ်ားမွ သူတုုိ႔၏ ပရိုုဖုုိင္မ်ား ဖန္တီးႏုုိင္ေသာ၊ အျခား အသုုံးျပဳသူမ်ားကိုု မိတ္ေဆြအျဖစ္ ထည္႔သြင္းႏုုိင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ ေပါင္းစုံ တင္ပုုိ႔၍ မွ်ေ၀ႏုုိင္ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ ၀ဘ္ဆုုိဒ္။ Facebook သုုံးသူမ်ားဟာ သူတိုု႔ရဲ႕ အမည္ရင္းမ်ားကိုု အသုုံးျပဳရန္ ျပဌာန္းခ်က္ ရွိပါတယ္။

Facebook Group - အသုုံးျပဳသူ မည္သူမဆုုိ အဖြဲ႔ငယ္ တခု ဖန္တီး၍ အျခားသူမ်ားကိုု ပါ၀င္ပတ္သတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားႏုုိင္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ကိုု ၾကီးၾကပ္သူက အျခားအဖြဲ႔၀င္ေတြ အားလုုံးဆီကိုု မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား ပုုိ႔ႏုုိင္ၿပီး၊ အဖြဲ႔တခုတြင္ အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း ၅၀၀၀ လက္ခံႏုုိင္ပါတယ္။

Facebook သတင္းတင္ပုုိ႔ခ်က္ - အသုုံးျပဳသူ တဦးခ်င္းဆီဟာ ၀ဘ္ဆုုိဒ္ေပၚရွိ သူတုုိ႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ အေသးစိတ္ကိုု ေဖာ္ျပေသာ သတင္း တင္ပုုိ႔ခ်က္ကို လက္ခံရရွိႏုုိင္ပါတယ္။ အသုုံးျပဳသူအေနႏွင္႔ ဘယ္လုိ တင္ပုုိ႔ခ်က္မ်ိဳးကိုုပဲ ထုုတ္ျပန္ေစရန္ ဆုိတာကိုု စီစဥ္ခန္႔ခြဲႏုုိင္ပါတယ္။

Facbook စာမ်က္ႏွာ - အသုုံးျပဳသူ မည္သူမဆုုိ စာမ်က္ႏွာတခု ဖန္တီး၍ အျခား အသုုံးျပဳသူမ်ားကိုု ပရိတ္သတ္ အေနႏွင္႔ ရွိလာေစရန္ ဖိတ္ၾကားႏုုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လုိ အေျခခံ လူစိတ္၀င္စားႏုုိင္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳး အတြက္မဆုုိ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု စီစဥ္ႏုုိင္ၿပီး ဒါကိုု အသုုံးျပဳ၍ ပရိတ္သတ္မ်ားဆီကိုု မက္ေဆ႔ခ်္ အစုုအဖြဲ႔မ်ား ေပးပုုိ႔ႏုုိင္ပါတယ္။

Facebook ပရုုိဖုုိင္ -ဒါကေတာ႔ အသုုံးျပဳသူရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ စာမ်က္ႏွာပါ။ သူတုုိ႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း စာရင္းမ်ား၊ စိတ္၀င္စားရာ၊ ဘယ္အဖြဲ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ ဆုိတာႏွင္႔ လက္တေလာ လႈပ္ရွားမႈအားလုုံး ပါ၀င္ပါတယ္။ အသုုံးျပဳသူအေနနဲ႔ သူတုုိ႔ ပရုုိဖုုိင္ရဲ႕ ဘယ္အပုိင္းကုိပဲ ဘယ္သူေတြ ျမင္ေစ ဆုုိတာမ်ိဳး ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ပါတယ္။

FireGPG - Firefox ကဲ႔သုုိ႔ေသာ ၀ဘ္ဆုုိဒ္ ဘေရာက္ဇာရဲ႕ အတြင္းပုိင္းထဲတြင္ ထည္႔သြင္းထားတဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲတစ္ခုပါ။ ဒီေဆာ႔ဖ္၀ဲက ၀ဘ္ဘေရာက္ဇာမ်ား အတြင္းမွေန၍ အီးေမးလ္မ်ားကိုု စကား၀ွက္နည္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏုုိင္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။

Flash (ဖလက္ရွ္) - လႈပ္ရွားသက္၀င္တဲ႔ ရုုပ္ပုုံမ်ားႏွင္႔ ၀ဘ္ဆုုိဒ္မ်ားမွ မီဒီယာေပါင္းစုံ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖန္တီးႏုုိင္တဲ႔ Adobe မွ ပုုိင္ဆုုိင္ေသာ ဂရပ္ဖစ္ ပရုုိဂရန္တခုု။ မ်ားစြာေသာ ဗီြဒီယို ၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ားဟာ ဗီြဒီယိုမ်ားကို ဖလက္ရွ္ဖုိင္ ပုံစံႏွင္႔ ထုတ္လႊင္႔ပါတယ္။

သတင္း အခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင္႔ အက္ဒ္ဥပေဒ (FOIA) ေတာင္းဆုိခ်က္ - အစုုိးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆီမွ မည္သူမဆုုိ အခ်က္အလက္ ေတာင္းယူပုိင္ခြင္႔ရွိေသာ စနစ္တစ္ခု။

လွ်ပ္တျပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူစုုလူေ၀း - ဒါဟာ အခ်ိန္တုိေလးအတြင္းမွာ အမ်ားျပည္သူပုိင္ ေနရာမ်ားတြင္ အမွတ္တမဲ့ ျဖစ္ေပၚလာသေယာင္ အသြင္ေဆာင္ထားတဲ႔ လူထု အစုအေ၀း။ (ဒီလုိပြဲမ်ိဳးကို မ်ားေသာအားျဖင္႔ အီးေမးလ္မ်ား သုိ႔မဟုုတ္ လူမႈဆက္ဆံေရး ၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ တဆင္႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္)။ စုေ၀းၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ လူစုုဟာ ၾကိဳတင္တုိက္ထားသကဲ႔သုုိ႔ လႈပ္ရွားမႈ တခုကို ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ထုုိ႔ေနာက္ လူစုခြဲပါတယ္။

Flickr - Yahoo မွ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ဓာတ္ပုံ တင္ပုုိ႔ျခင္းႏွင္႔ မွ်ေ၀ေသာ ၀ဘ္ဆုိဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအေနႏွင္႔ ၀ဘ္ဆုိဒ္ကို (သုုိ႔) အီးေမးလ္၊ တတိယ ပါတီ၊ applications (သုုိ႔) မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို အသုုံးျပဳ၍ ဓာတ္ပုံမ်ားကိုု တင္ပုုိ႔ႏုုိင္ပါတယ္။ စံႏႈန္းမီ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ကေတာ႔ အခမဲ႔ပါ ဒါေပမယ္႔ အခေၾကးေငြေပး၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အၿခားေသာ ေနာက္ဆုုံးေပၚ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။

FTP (ဖုုိင္ေရႊ႕ေျပာင္းေသာ ပရုုိတုိကယ္) - - ဘယ္ဖုုိင္မ်ားကို အင္တာနက္မွ ေပးပုုိ႔မည္ဆုိေသာ နည္းလမ္း။ သုုံးစြဲသူ၏ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ပရုုိဂရမ္တစ္ခုုကိုု အသုုံးျပဳျခင္းျဖင္႔ ဖုုိင္မ်ားကိုု ဖုုိင္မ်ား သိမ္းဆည္းထားရာ ဆာဗာ၊ အေျခစုိုက္ ကြန္ပ်ဴတာဆီ တင္ပုုိ႔ႏုုိင္ပါတယ္။

Freedom Fone - သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ၾကိဳးဖုုန္း၊ မုုိဘုုိင္းဖုန္းႏွင္႔ အင္တာနက္ဖုုန္းမ်ားမွ အသံျဖင့္ ေခၚဆုုိေသာ ေခၚဆုုိမႈမ်ား မွတဆင္႔ လက္ခံရရွိႏုုိင္ေသာ ေဒတာေဘ႔စ္ျဖင္႔ ေမာင္းႏွင္တဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲတစ္ခုု။ /span>

FreeSwitch- အသံႏွင္႔ေရာ စာသားအေျချပဳ application မ်ား ဖန္တီးရန္ အခမဲ႔၊ Open Source ေဆာ႔ဖ္၀ဲ။

FrontlineSMS - လက္ပ္ေတာ႔မ်ားႏွင္႔ မုုိဘုုိင္းဖုုန္းမ်ားကိုု ဆက္သြယ္ေရး ဗဟုုိခ်က္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းႏုုိင္တဲ႔ အခမဲ႔ Open Source ေဆာ႔ဖ္၀ဲတခုု။ တၾကိမ္တခါ ထည္႔သြင္းၿပီးတာႏွင္႔ ဒီပရုုိဂရမ္က သုုံးစြဲသူမ်ားကို စာသား မက္ေဆ႔ခ်္မ်ားကိုု အစုအေ၀းႏွင္႔ ေပးပုုိ႔ျခင္း လက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ေစႏုုိင္ပါတယ္။

ဂူဂဲလ္ကမၻာ - ကမၻာ႔ေျမပုံကို သုံးဖက္ျမင္ႏုုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဆာ႔ဖ္၀ဲတစ္ခုု။ လူေတြအေနႏွင္႔ ဂူဂဲလ္ကမၻာေပၚတြင္ ေျမပုံပြိဳင္႔မ်ားကိုု ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ားႏွင္႔ စာသားမွတ္ခ်က္မ်ား ထည္႔သြင္း၍ ကုိယ္လုိသလုိ အသုုံးျပဳႏုုိင္ပါတယ္။

ဂူဂဲလ္ ဓာတ္ပုုံမ်ား - ဓာတ္ပုုံ ရွာေဖြေသာ ရွာေဖြေရး ယႏၱရားတစ္ခုု။ ေနာက္ဆုုံးေပၚ ရွာေဖြေရး ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္၊ ဓာတ္ပုုံမ်ားကို မွတ္ပုုံတင္ထားေသာ လုုိင္စင္မ်ား အသုုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔ ၿပန္လည္ အသုုုုံးျပဳ၍ရေသာ ေပါင္းစပ္၍ရေသာ ဓာတ္ပုုံမ်ားကိုု ရွာေဖြႏုုိင္ပါတယ္။

ဂူဂဲလ္ေၿမပုုံမ်ား - ေျမပုုံမ်ားႏွင္႔ ေျမပုုံေပၚေနရာခ်ျခင္း ေဆာ႔ဖ္၀ဲေဒတာေဘ႔စ္။ ေျမပုုံမ်ားကိုု ကုုိယ္႔စိတ္ၾကိဳက္ ျပဳျပင္ၿခင္းႏွင္႔ အမွတ္အသားျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ ဒီေဒတာမ်ားကိုု အသုုံးျပဳႏုုိင္ပါတယ္။ ထုုိ႔အျပင္ ေျမပုုံေပၚတြင္ ဓာတ္ပုံမ်ား ထည္႔သြင္းျခင္း (သုုိ႔) သင္႔၀ဘ္ဆုုိဒ္ေပၚတြင္ စိတ္ၾကိဳက္ ဖန္တီးထားေသာ ေျမပုံကိုု ထည္႔သြင္းျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုုိင္ရန္ အျခားမီဒီယာမ်ား၊ applications မ်ားႏွင္႔ ေျမပုုံမ်ား ေပါင္းစီးရန္ အသုုံးျပဳႏုုိင္ပါတယ္။

Google Motion Chart ဂူဂဲလ္ Spreadsheet မွ တင္သြင္းေသာ ေဒတာမ်ားကိုု ပုုံေဖာ္ျခင္း၊ စရင္းဇယားမ်ားကိုု ဖလက္ရွ္ဖုုိင္အျဖစ္ ျပဳလုုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသုုံးျပဳႏုုိင္ပါတယ္။ ေဒတာ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုု အခ်ိန္ႏွင္႔အမွ် ဘယ္လုိ ေျပာင္းလဲေၾကာင္း တင္ဆက္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုုံး လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သည္။

ဂူဂဲလ္ သတင္း- ဂူဂဲလ္မွ ညႊန္းထားတဲ႔ သတင္းစုုစည္းမႈ ရွာေဖြေရး လမ္းညႊန္ခ်က္တခုု။ လူေတြက သတင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာ (သုုိ႔) ေသာ႔ခ်က္စာလုုံးမ်ား ေပၚလာတဲ႔အခါ အီးေမးလ္ျဖင္႔ သူတုုိ႔ဆီ အလုုိအေလ်ာက္ ဂူဂဲလ္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုံရန္ မွတ္ပုုံတင္ႏုုိင္သည္။ ဒီမြမ္းမံခ်က္မ်ားကိုု ေပးပုု႔ိခ်က္ ဖတ္ရႈသူမ်ားဆီလည္း ေပးပုုိ႔ႏုိင္ၿပီး (သုုိ႔) သင္႔ရဲ႕ ကြန္ယက္ေပၚမွာ ဒီမြမ္းမံခ်က္မ်ားကိုု တုုိက္ရုုိက္ႏွင္႔ အလုုိအေလ်ာက္ ေပၚေစႏုုိင္တယ္။

ဂူဂဲလ္ Spreadsheet - ကြန္ယက္ေပၚတြင္ သုုိေလွာင္ထားၿပီး၊ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ တည္းျဖတ္ၿခင္းႏွင္႔ စာရင္းတြက္ခ်က္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ကြန္ယက္-အေျချပဳ application တခုု။

ဂ်ီေမးလ္ - ဂူဂဲလ္မွ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ကြန္ယက္-အေျချပဳ အခမဲ႔ အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈ။

GPG - Gnu ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာ လြတ္လပ္ခြင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္ေရး (GPG) ဟာ PGP (ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ႔ ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာ လြတ္လပ္ခြင္႔) ရဲ႕ Open Source ျဖစ္ပါတယ္။ သင္႔ရဲ႕ ၀င္ေရာက္ႏုုိင္တဲ႔ ေသာ႔ခ်က္ရွိတဲ႔ သူမ်ားမွသာ စာ၀ွက္ေဖာ္ေစႏုုိင္တဲ႔၊ သင္႔ရဲ႕ ေဒတာကိုု စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္တဲ႔ ေဒတာစာ၀ွက္ ေရးသားျခင္း ေဆာ႔ဖ္၀ဲ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုု ျဖစ္ပါတယ္။

Hard drive - ကြန္ပ်ဴတာ တလုုံးရဲ႕ ေဒတာအတြက္ ပုံေသ သုိေလွာင္ထားႏုုိင္တဲ႔ သုုိေလွာင္ေရး ကိရိယာတခုု။ Hard drive မ်ားတြင္ အတြင္းပုုိင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ (ကြန္ပ်ဴတာ တလုုံးအတြင္း တပ္ဆင္မႈအတြက္) Internal ႏွင္႔ ေကဘယ္လ္ၾကိဳး တစ္ေခ်ာင္းႏွင္႔ ကြန္ပ်ဴတာကိုု ဆက္စပ္ အသုုံးျပဳရေသာ ျပင္ပ External ဟုု အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ ျပင္ပ Hard Drive မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ တခုမွေန၍ အျခားတခုုသုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီ hard drive ေပၚတြင္ ေဒတာမ်ားကိုလည္း စာ၀ွက္ထားႏုုိင္ပါတယ္။

HTML - အဆင္ျမင္႔ စာသားျပဳလုုပ္ေရး ဘာသာစကား။ HTML ဟာ ကြန္ယက္ ဆာဗာတခုုမွ အေၾကာင္းအရာႏွင္႔ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတခုုရဲ႕ အျပင္အဆင္ကိုု ကြန္ယက္ၾကည္႔ ယႏၱရားတခုုဆီ ဖြင္႔လာတဲ႔အခါ ဆက္သြယ္ဖုုိ႔ သုုံးစြဲတဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာစကား ျဖစ္တယ္။

ICQ - ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအၾကား သတင္းတုုိမ်ားကိုု လူေတြ ဖလွယ္ႏုုိင္ေစတဲ႔ အင္တာနက္-အေျချပဳ အရံသင့္ သတင္းေပးပုုိ႔ျခင္း (သုုိ႔) စကားစျမည္ ေျပာဆုုိတဲ႔ ပရုုိဂရမ္ (AOL/Time Warner မွ ပုုိင္ဆုုိင္ေသာ) တခု ျဖစ္တယ္။

Infographic - ရုုပ္ပုုံမ်ား၊ ေျမပုုံမ်ား၊ ပုုံကားခ်ပ္မ်ား၊ ဇယားမ်ား (သုုိ႔) အျခား ရုုပ္ကားဆုုိင္ရာ အစိတ္အပုုိင္းမ်ား သုုံးစြဲရင္း ေဒတာကိုု ပုုံေပၚေစၿပီး၊ အဓိပၺါယ္ ေပၚေစတဲ႔ နည္းလမ္းတခုု။

IntelliSMS - စာသားသတင္းတုုိမ်ား ေပးပုုိ႔ျခင္းႏွင္႔ လက္ခံျခင္းအတြက္ စီးပြားျဖစ္ေဆာ႔၀ဲ လုုပ္ငန္းသုုံး ကိရိယာ။

အျပန္အလွန္ရွိတဲ႔ အသံတုုံ႔ျပန္မႈ (IVR) - တင္ၾကိဳ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ (သုုိ႔) တက္ၾကြတဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု တုုံ႔ျပန္ႏုုိင္ဖိုု႔ ကြန္ပ်ဴတာတလုုံးမွ လူတဦးရဲ႕ အသံႏွင္႔ ေျပာစကားကိုု မွတ္မိေစတဲ႔ နည္းပညာ။

IP လိပ္စာ - အင္တာနက္မွတဆင္႔ ကိရိယာ တခုုခ်င္းဆီႏွင္႔ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ တမူကြဲျပားတဲ႔ ကိန္းဂဏန္းဆုုိင္ရာ ေဖာ္ထုုတ္ေရး ကိရိယာ။ အင္တာနက္ေပၚ ေဒတာ ထုတ္လႊင္႔ေနခ်ိန္တြင္၊ အင္တာနက္ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ (သုုိ႔) အျခားကိရိယာ တခုုရဲ႕ IP လိပ္စာဟာ သင္ထုုတ္လႊင္႔ေနတဲ႔ ေဒတာႏွင္႔ ဆက္စပ္လာပါတယ္။

javaScript - ၀ဘ္ဆုုိဒ္ေပၚတြင္ ျမင္ေတြ႔ရ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္႔ ပုုံစံမ်ား (သုုိ႔) အသစ္ပြင္႔ (Pop Up) ၀င္းဒုုိး အေသးစားေလးမ်ား (သုုိ႔) ကာဆာ (Cursor) ေထာက္လုုိက္တဲ႔အခါ ေပၚလာတဲ႔ ဓာတ္ပုုံ စသကဲ႕သုုိ႔ လႈပ္ရွားမႈပုုံစံမ်ား ရရွိေအာင္ အသုုံးျပဳေသာ ကြန္ပ်ဴတာ အေရးအသား ဘာသာစကား တခုု။

joomLa - အခမဲ႔၊ open source ကြန္ယက္အေျချပဳ အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တခုု။ (CMS) (CMS ကိုုလည္း ၾကည္႔ပါ။)

Livejournal- ကုိယ္ပုိင္ဂ်ာနယ္မ်ား ႏွင္႔ လူမႈ အသုိင္းအ၀ုုိင္းၾကားမွ ဂ်ာနယ္မ်ား (လူအမ်ားအျပားမွ အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္သြင္းႏုုိင္ေသာ) အတြက္ တည္ေထာင္ထားေသာ ဘေလာ႔ဂ္လုုပ္ေသာ ၀ဘ္ဆုုိဒ္ (SUP မွ ပုိင္ဆုိင္သည္။)။ LiveJournal အတြက္ အသုုံးျပဳေသာ ေဆာ႔ဖ္၀ဲမွာ open source ျဖစ္ၿပီး ဘေလာ႔ဂ္ ျပဳလုုပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း တခုမွလည္း နာမည္တူ မွတ္ပုံတင္ေအာက္မွာပဲ အသုုံးျပဳေကာင္း ျပဳႏုုိင္ပါတယ္။

Livestream.com - သင္႔ရဲ႕ ဖုုန္း (သုုိ႔) ကြန္ပ်ဴတာ မွတဆင္႔ အင္တာနက္ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ တုုိက္ရုုိက္ ဗီြဒီယိုုမ်ားကိုု မွ်ေ၀ေသာ အခမဲ႔လုုပ္ငန္းသုုံး ေဆာ႔ဖ္၀ဲတခု ျဖစ္ပါတယ္။

Mash-up - မ်ိဳးစပ္ မီဒီယာ တစ္ခု ဖန္တီးဖုုိ႔ မတူညီေသာ tool မ်ား၊ မီဒီယာ (သုုိ႔) ေဆာ႔ဖ္၀ဲမ်ားကိုု ေပါင္းစပ္ျခင္း။ ဗီြဒီယိုု mash-up တခုုက မတူတဲ႔ ဗီြဒီယိုမ်ားႏွင္႔ အျခား မီဒီယာမ်ားကိုု ဗီြဒီယိုအသစ္တခု အေနနဲ႔ ဖန္တီးေနခ်ိန္မွာပဲ Mash-up ကြန္ယက္ application တခုုက မတူညီတဲ႔ ကြန္ယက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေပးႏုုိင္ပါတယ္။

MMS (ရုုပ္သံက႑စုုံ သတင္းတုုိ) - မုုိဘုုိင္းဖုုန္းမ်ား အၾကား မီဒီယာမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား ေပးပုုိ႔ေသာ ပုုံစံတစ္ခုု။ MMS ကိုု အသုုံးျပဳျခင္းျဖင္႔ ဓာတ္ပုုံမ်ား၊ အသံဖုုိင္မ်ား၊ ဗီြဒီယိုုမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ SMS မွ ရႏုုိင္တဲ႔ စကားလုုံး ကန္႔သတ္ခ်က္ ၁၆၀ ရတဲ႔ စာသား မက္ေဆ႔ခ်္မ်ားကိုု ေပးပုုိ႔ႏုုိင္ပါတယ္။

MySpace - အသုုံးျပဳသူမ်ားအေနႏွင္႔ ပရုုိဖုုိင္မ်ား ဖန္တီးႏုုိင္ၿပီး အျခား MySpace အသုုံးျပဳသူမ်ားကိုု မိတ္ေဆြ စာရင္းထဲ ထည္႔ႏုုိင္၊ ပုုိ႔စ္မ်ား တင္၍ ေ၀မွ်ႏုိင္ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ဆုုိဒ္တခုု (Fox interactive Media/NewsCorp မွ ပုုိင္ဆုုိင္ေသာ) ျဖစ္ပါတယ္။

MySQL - ေဒတာေဘ႔စ္ကိုု စီမံခန္႔ခြဲေသာ လုုပ္ငန္းသုုံးေဆာ႔ဖ္၀ဲ တခုု ျဖစ္ပါတယ္။ MySQL ကုုဒ္ကိုု Sun Microsystems မွ ပုိင္ဆုိင္ေပမယ္႔ လုုိင္စင္ကေတာ႔ အခမဲ႔ မွ်ေ၀ထားပါတယ္။

ကြန္ယက္ေျမပုုံ (Network map) - လူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (သုုိ႔) အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ သူတုုိ႔ရဲ႕ တဦးႏွင့္ တဦးၾကား ရွိတဲ႔ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျမင္ေသာေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာေသာ ကိုယ္စားျပဳတစ္ခု။

Open source software - ကုုဒ္ကို လူတုုိင္း ျမင္သာေအာင္ အဖြင္႔သေဘာမ်ိဳး ထားပါမည္ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင္႔အတူ လူတုုိင္းၾကည္႔ရႈႏုုိင္တဲ႔၊ မြမ္းမံႏုုိင္ၿပီး ေဆာ႔ဖ္၀ဲအသစ္ တည္ေဆာက္ႏုုိင္တဲ႔ ပရုုိဂရမ္ေရးတဲ႔ ကုုဒ္က အခမဲ႔ျဖစ္တဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာဖ္၀ဲတခုု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ လုုပ္ျခင္းအားျဖင္႔ လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္းတြင္းရွိ ပရုုိဂရမ္မာမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ လူအမ်ားအျပားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏုုိင္ပါတယ္။

Orkut: ဘရာဇီးႏွင္႔ အႏိၵယမွ သုုံးစြဲသူသိသိသာသာ အမ်ားအျပားရွိတဲ႔ (ဂူဂဲလ္မွ ပုုိင္ေသာ) အခမ႔ဲ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ဆုုိဒ္တခုု ျဖစ္ပါတယ္။

PHP - ကြန္ယက္ application မ်ားအတြက္ အခမဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲေရးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာစကား။

Qik - သင္႔ဖုုန္းမွ ဗီြဒီယိုုေ၀မွ်ႏုိင္တဲ႔ အခမဲ႔ေဆာ႔ဖ္၀ဲ application ။

Remixed - ၂ ႏွင္႔အထက္ရွိေသာ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုု အတူတကြ ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္။ လူေတြဟာ မၾကာခဏဆုုိသလုုိ ဗီြဒီယိုုမ်ားႏွင္႔ အသံဖုုိင္မ်ားကို ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ ႏွစ္မ်ိဳးလုုံးကိုု ေရာေႏွာျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ၾကပါတယ္။

Ringtone လက္ကိုုင္ဖုုန္း တလုုံးက ေခၚဆုုိမႈ ျပဳတဲ႔အခါ သုုိ႔မဟုုတ္ စာသား မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား ေရာက္လာတဲ႔အခါ ျမည္တဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသံဖုုိင္ ျဖစ္တယ္။ Ringtone မ်ားကိုု ဖုုန္းတလုုံးႏွင္႔ တလုုံးၾကား မွ်ေ၀ႏုုိင္ၿပီး အခမဲ႔ေဆာ႔ဖ္၀ဲ ပရုုိဂရမ္မ်ား သုုံး၍လည္း ကုုိယ္ၾကိဳက္ရာ ျပဳလုုပ္ႏုုိင္တယ္။

SMS - Text message ကိုု ၾကည္႔ပါ။

Short codes (ကုုဒ္တုုိမ်ား) - တခါတရံ နံပါတ္တုိမ်ားလုုိ႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ဒါဟာ စာသား မက္ေဆ႔ခ်္ သုုိ႔မဟုုတ္ မီဒီယာေပါင္းစုုံမက္ေဆ႔ ခ်္(MMS)မ်ားအတြက္ အသုုံးျပဳတဲ့ အထူးတယ္လီဖုုန္း နံပါတ္ ျဖစ္ပါတယ္။

SIM ကဒ္ - SIM တစ္ခုက လက္ကုိင္ဖုန္း သုုံးစြဲသူ တဦးရဲ႕ တမူးထူးၿပီး အေထာက္အထား ကြဲျပားတဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုု သိမ္းဆည္းႏုုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ - သူတုုိ႔ရဲ႕ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ေဒတာမ်ားႏွင္႔ သူတုုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

ဆာဗာ - ကြန္ယက္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ႔ မ်ားျပားလွသည္႔ အျခား ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ ေတာင္းဆုုိသည္႔ ေဒတာမ်ားကိုု ေထာက္ပံ႔ေပးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ။

လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ဆုုိဒ္မ်ား - တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္၊ အခ်င္းအခ်င္း အေၾကာင္းအရာ ေပါင္းစုုံကိုု မွ်ေ၀ရန္၊ အျခား အသုုံးျပဳသူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ႏုုိင္ၿပီး ပရုုိဖုုိင္ဖန္တီးႏုိင္တဲ႔ ၀ဘ္ဆုုိဒ္မ်ား။ ဥပမာ - MySpace၊ Facebook၊ bebo၊ Orkut ႏွင္႔ Hi5 ။

SquirrelMail - အခမဲ႔၊ open source ကြန္ယက္အေျချပဳ အီးေမးလ္ အသုုံးျပဳႏုုိင္ေသာ application တခုု။ SquirrelMail ဟာ စီးပြားျဖစ္ ၀န္ေဆာင္မႈတခုုရဲ႕ တည္ေထာင္ေပးျခင္းခံရတာ မဟုုတ္တဲ႔အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ဆာဗာ တခုုဆီမွာ ထည္႔သြင္းရပါမယ္။

တြဲခ်ိတ္ၿခင္း (Tagging) - တြဲခ်ိတ္ျခင္း ဆုုိတာ စာသားတံဆိပ္ ျဖစ္ၿပီး တခုုသုုိ႔မဟုုတ္တခုုထက္ ပုုိတဲ႔ ၀ဘ္ဆုုိဒ္မ်ားမွ အေၾကာင္းအရာ အစိတ္အပုုိင္းမ်ားကိုု စမ္းစစ္တဲ႔ အခါ အသုုံးျပဳပါတယ္။ မ်ားစြာေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ဆုုိဒ္မ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ပုုံမ်ားႏွင္႔ ဗီြဒီယိုု မွ်ေ၀ေသာ ဆုုိဒ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာ အစိတ္အပုုိင္းတခုုကိုု မ်ားစြာေသာ အခန္းက႑မ်ားပါ ပါ၀င္ႏုုိင္ရန္အတြက္ တြဲခ်ိတ္ျခင္းကိုု သုုံးပါတယ္။

Tag cloud - မ်ားေသာအားျဖင္႔ စကားလုုံး (သုုိ႔) စကားစုုမ်ား အစုုအေ၀းတခုုထဲမွ အမ်ားဆုုံး ေတြ႔ျမင္ရေလ႔ရွိတဲ႔ စာစုုမ်ားကိုု ညႊန္ျပဖုုိ႔ ပုုံစံုထုုတ္ထားတဲ႔ စာသားရဲ႕ သိပ္သည္းမႈႏွင္႔ ရွည္လ်ားမႈ အေၾကာင္းကိုု ျမင္သာေစေသာ နည္းလမ္းတမ်ိဳး။

Text message - SMS ဟုုလည္း လူသိမ်ားပါတယ္။ မုုိဘုုိင္းဖုုန္းမ်ားအၾကား ေပးပုုိ႔ႏုုိင္တဲ႔ စာလုုံးေရ ၁၆၀ ႏွင္႔ေအာက္ ကန္႔သတ္ထားတဲ႔ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ပုုိ႔ျခင္း။

Twitter - တုုိေတာင္းေသာ စာသားပုုိ႔စ္မ်ား (ကာရိုုက္တာ ၁၄၀ ႏွင္႔ ေအာက္) ကိုု မွ်ေ၀ႏုုိင္ေသာ ကြန္ယက္အေျချပဳ ၀န္ေဆာင္မႈ။ လူေတြအေနႏွင္႔ Twitter ၀ဘ္ဆုုိဒ္ေပၚတြင္ သုုိ႔မဟုုတ္ စာသား မက္ေဆ႔ခ်္ မွတဆင္႔ တင္ပုုိ႔ႏုုိင္ပါတယ္။

USB memory sticks - အလြယ္တကူ သယ္ယူ ေရႊ႔ေျပာင္းႏုုိင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၏ USB အေပါက္တြင္ တပ္ဆင္ျခင္းမွ တဆင္႔ အသုုံးျပဳႏုုိင္ေသာ ေဒတာ သယ္ေဆာင္ေသာ ကိရိယာတခု ျဖစ္ပါတယ္။

Ushahidi - မုုိဘုုိင္ဖုုန္းမ်ား၊ အီးေမးလ္မ်ား (သုုိ႔) ၀ဘ္ဆုုိဒ္တခုု မွတဆင္႔ ေနာက္ဆုုံးေပၚ သတင္းမ်ားကိုု အခ်ိန္ႏွင္႔ တေျပးညီမွ်ေ၀ႏုုိင္ေသာ ေဆာ႔ဖ္၀ဲတခုု။ ဒီမက္ေဆ႔မ်ားကိုု တစုုတစည္းတည္း အညႊန္းမ်ားႏွင္႔အတူ ၀ဘ္ဆုုိဒ္ေပၚတြင္ ျမင္ႏုုိင္ပါတယ္။

Ustream.tv: - အင္တာနက္ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သင္႔ ဖုုန္းေပၚမွ (သုုိ႔) ကြန္ပ်ဴတာေပၚ မွတစ္ဆင္႔ တုုိက္ရုုိက္ ထုုတ္လႊင္႔မႈမ်ားကိုု ေ၀မွ်ႏုိင္ေသာ အခမ႔ဲေဆာ႔ဖ္၀ဲ တခုု။

စိတ္ကူးပုုံေဖာ္ျခင္း(Visualisations) - ရႈပ္ေထြးေသာ ေဒတာမ်ားကိုု ဂရစ္ဖစ္ သုုံး၍ ရွင္းလင္းစြာ တင္ဆက္ေသာ နည္းလမ္းတမ်ိဳး။

WampServer - Apahce၊MySQL ႏွင္႔ PHP တုိ႔ကို ၀င္းဒုုိးဆာဗာမ်ား ေပးတြင္ ထည္႔သြင္းျခင္းကိုု ရည္ည ႊန္းျခင္း။

Web 2.0 - အင္တာနက္ အသုုံးျပဳမ်ား တဦးႏွင္႔ တဦးၾကား ပုုိမုုိလြယ္ကူစြာ ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုုိင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ဖန္တီးျခင္းႏွင္႔ မွ်ေ၀မႈမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေသာ အင္တာနက္ အသုုံးျပဳသူ မ်ိဳးဆက္သစ္ တခုုကိုု ရည္ညႊန္းေသာ အယူအဆတခုု။

ကြန္ယက္ၾကည္႔ ယႏၱရား (Web browser) - ၀ဘ္ဆုုိဒ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ၾကည္႔ရန္အသုုံးျပဳေသာ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ။ Firefox ႏွင္႔ Konqueror တုုိ႔ ပါ၀င္ေသာ Open source browser ဥပမာမ်ား။

Web-scrapers - ၀ဘ္ဆုုိဒ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုု အလုုိအေလ်ာက္ ဆြဲထုုတ္ယူရန္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ တခုု။

၀ီကီ - အသုုံးျပဳသူ မည္သူမဆုိ ၀င္ေရာက္ တည္းျဖတ္ႏုုိင္ေသာ ၀ဘ္ဆုုိဒ္တခုု။ မ်ိဳးစုုံေသာ မွ်ေ၀သူမ်ားမွ သူတုုိ႔ရဲ႕ ေျခရာခံၿပီးေသာ ျပန္လည္ စမ္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ သိမ္းဆည္းထားေသာ ကြဲျပားတဲ႔ ဗားရွင္းမ်ားႏွင္႔ အတူ ၀ီကီကိုု အတူတကြ မွ်ေ၀ႏုုိင္ပါတယ္။

၀ီကီပီးဒီးယား - မည္သူမဆုုိ သူတုုိ႔ရဲ႕ ေ၀မွ်ခ်က္မ်ားကိုု ေရးသားႏုုိင္တဲ႔ (သုုိ႔) အျခားသူမ်ားရဲ႕ မွ်ေ၀ခ်က္မ်ားကိုု တည္းျဖတ္ႏုုိင္တဲ႔ စြယ္စုုံက်မ္း ပုုံစံလုုပ္ထားတဲ႔ ၀ဘ္ဆုုိဒ္တခုု။

Word press - ဘေလာ႔ဂ္တခုု ထုုတ္ေ၀ျခင္းႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲ႔ျခင္းအတြက္ အသုုံးျပဳေသာ အခမဲ႔ open source ေဆာ႔ဖ္၀ဲ။ သင္႔ကိုုယ္ပုုိင္ ဆာဗာေပၚမွာ Wordpress ကုုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုုပ္ႏုုိင္ၿပီး ထည္႔သြင္းႏုုိင္ပါတယ္။ (သုုိ႔) Wordpress က သင႔္ရဲ႕ ဘေလာ႔ဂ္ကိုု wordpress.com မွာ အခမဲ႔ တည္ေထာင္ေပးထားႏုုိင္ပါတယ္။

Xapian - ေဒတာေဘ႔စ္ application မ်ားႏွင္႔ အတူ အသုုံးျပဳေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ျပန္ထုုတ္ယူေရးႏွင္႔ ရွာေဖြႏုုိင္ေသာ အခမဲ႔ open source ေဆာ႔ဖ္၀ဲ။

Yahoo Mail - အခမဲ႔၊ ကြန္ယက္အေျချပဳ အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈ။ Yahoo မွ ပုိင္ပါတယ္။

YouTube - အခမဲ႔ ဗီြဒီယို တင္ႏုုိင္ေသာ၊ ေ၀မွ်ႏုိင္ေသာ ဂူးဂဲလ္မွ ပုုိင္ဆုုိင္ေသာ ၀ဘ္ဆုုိဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအေနႏွင္႔ သူတိုု႔ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ၊ အီးေမးလ္မ်ားမွ သိုု႔ မုုိဘုုိင္းဖုုန္း မွတဆင္႔ ဗီြဒီယိုကို တင္ပုုိ႔ႏုုိင္ပါတယ္။