အသိအမွတ္ျပဳခ်က္မ်ား

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကို Tactical Technology Collective က ဦးစီးၿပီး ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

  • ကဒ္ငယ္မ်ား ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းနဲ႔ တည္းျဖတ္ျခင္း - BIT ၊ ပြင့္ရီနႏၵာ ၊ ေဒါင္းႀကီး
  • ဗြီဒီယုိ စာတမ္းထုိး - ေဂ်ာဆြာ၊ သန္း၀င္းထြဋ္ (လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ)၊ တီဗြီ သတင္း၊ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (ဒီဗြီဘီ)
  • ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ေရး - BIT

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္လုိရင္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ။

ေမးျမန္းစရာ ရွိရင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ က်ေနာ္တုိ႔အေၾကာင္းကုိ ပုိၿပီး သိခ်င္ရင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ က်ေနာ္တို႔ဆီ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔ ေမးျမန္းႏုိင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Tactical Tech ၀က္ဆုိဒ္ကို သြားေလ႔လာပါ။ ျမန္မာလုိ ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ကုိ ရယူလုိတယ္ ဆုိရင္ ‘About 10 tactics in Burmese’ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး စာေရးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာလုိ ျပန္ေပးပါမယ္။