သင့္အေၾကာင္း ေျပာျပပါ

ေအာင္ျမင္မႈ ရေနတဲ့ သတင္း-လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဝမွ်လိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ အျဖစ္အပ်က္ေတြ သင့္ဆီမွာ ရွိေနလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အျဖစ္အပ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စာတမ္းျပဳစုၿပီး အျမဲ စုေဆာင္းေနၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီ infoactivism[at]tacticaltech.org ကတဆင့္ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ႏုိင္တယ္။ အျဖစ္အပ်က္ တခုခုကို ေရးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ဖို႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္ႏုိင္တယ္ (သုိ႔)သင့္ရဲ့ ကိုယ္ေတြ႔ အျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာျပလိုရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏုိင္တယ္။