စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္မ်ားဒီအေျခခံကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၁၇၆kb)

အခ်က္အလက္ ပံ႔ပိုး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္း ပလက္ေဖာင္းမ်ားနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ထားတာဟာ အြန္လုိင္း စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားကို ဘယ္သူေတြက၊ ဘယ္လုိ အသုံးျပဳေနတယ္ ဆုိတာကို ခြဲၿခား သိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အသုံးၿပဳတဲ့ ‘အသုံးခ်လက္စြဲ’ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သုံးေနတဲ့ နည္းလမ္းမ်ား အမွန္လက္ေတြ႔ အသုံးက်ျခင္း၊ မက်ျခင္းမ်ားကိုလည္း ဒီလက္စြဲေတြသုံးၿပီး သိႏုိင္ပါတယ္။ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အဖြဲ႔ရဲ့ သတင္းျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ား၊ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူထုအျမင္မ်ားရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းနဲ႔ ပစ္မွတ္မ်ား၊ သေဘာထားတူသူမ်ား၊ အတုိက္အခံမ်ားရဲ့ အြန္လိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔စရာ အခမဲ႔ လက္စြဲမ်ိဳးစုံ သုံးဖုိ႔လည္း ကဒ္က ရွင္းျပေပးပါတယ္။

ဘာေတြကို ေျခရာခံၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမလဲ။

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔ သတင္းစကား
အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ သတင္းစကားကို ပင္မသတင္းဌာန၊ လြတ္လပ္တဲ႔ သတင္းဌာန၊ မူ၀ါဒဆြဲသူမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္တဲ႔ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းစကား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသူတုိင္းရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ရတာဟာ စည္းရုံးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ သတင္းစကားကို အြန္လုိင္းေပၚ ေၿခရာခံရာမွာ တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစကား တခုဟာ တုိရင္းလုိရွင္း ေဆြးေႏြးခံရမယ္ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းစကားဟာ ထူးျခားတဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံတခု ျဖစ္ေနခဲ႔မယ္ ဆုိရင္ အြန္လုိင္းေပၚ ေျခရာခံလုိက္ဖုိ႔ ပုိလြယ္တယ္။

အဖြဲ႔အစည္းက ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားတဲ႔ အေရးကိစၥ
ဆင္႔ကဲ က်ယ္ၿပန္႔လာတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို ေျခရာခံရာမွာလည္း ကုိယ္ပုိင္ သတင္းစကားကို ေၿခရာခံရာမွာ သုံးတဲ႔ နည္းလမ္းတခုထဲကို သုံးၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ အစီရင္ခံခ်က္ေတြ၊ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲ ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ အီးေမးလ္မ်ားကတဆင္႔ ဆက္သြယ္တဲ႔ အစည္းအေ၀း မွတ္စုေတြနဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ေပၚက သာမန္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ စတဲ႔ အြန္လုိင္းမီဒီယာေတြကို ေစာင္႔ၾကည္႔ရတာဟာလည္း အေရးအခင္းေတြကို ေျခရာခံရာမွာ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။

ပစ္မွတ္၊ သေဘာထားတူသူမ်ားနဲ႔ ဆန္႔က်င္သူမ်ား
သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ရန္သူ သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ သုိ႔မဟုတ္ ပစ္မွတ္ စသျဖင္႔ တေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းလုိက္ျဖစ္ေစ အားလုံးရဲ့ ၀က္ဆုိဒ္ေတြကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ ၾကည့္ၿပီး သူတုုိ႔ရဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို သိႏုိင္ျခင္း၊ သတင္းဌာနမ်ားနဲ႔ ထူးျခားတဲ႔ အခမ္းအနားပြဲေတြမွာ သူတုိ႔ ပါ၀င္မႈကို ေျခရာခံႏုိင္ျခင္းနဲ႔ သူတုိ႔ စည္းရုံးေရး သတင္းစကားေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေနာက္ေယာင္ခံတာေတြ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ၿပီး လက္ရွိကာလ သတင္းစကားမ်ားကို ရႏုိင္ရုံသာမက ကိုယ္ပုိင္လ်ာထားခ်က္နဲ႔ တသေဘာထဲရွိသူမ်ားကို ပံ႔ပိုးႏုိင္မႈမ်ားနဲ႔ အတုိက္အခံမ်ားရဲ႕ ေခ်ပခ်က္မ်ားကိုပါ အခ်ိန္တုိအတြင္း ထိေရာက္စြာ ေခ်ပႏုိင္ပါတယ္။


လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

ကိုယ္ပုိင္သတင္းစကားကုိ ေျခရာခံျခင္း
ေဖ႔စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အျခား ဘေလာ႔႔ေတြေပၚက ေ၀ဖန္အႀကံေပးသူမ်ားရဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံျခင္းျဖင္႔ ရာသီဥတု ဆုိးရြားလာမႈကို တားဆီးေရး စည္းရုံးေရးအသင္း 350.org ဟာ ေဖ႔စ္ဘြတ္ေပၚက သူတုိ႔ပုိ႔စ္ကို တုံ႔ျပန္ေ၀ဖန္ျခင္းက သိသိသာသာ ပုိမ်ားေၾကာင္း သတိျပဳမိသြားပါတယ္။ ေဖ႔စ္ဘြတ္တုိ႔လုိ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ေတြမွာ ပုိ႔စ္တခုကို ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးတုိင္း ေပးတုိင္း သင္႔ဆီကို ေပးထားတဲ႔ ေကာ႔မန္႔ေတြကို အီးေမးလ္ပုိ႔ေပးတဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပါရွိတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင္႔ ပါ၀င္သူအားလုံးရဲ႕ သတင္းစကားအေပၚ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြကို သိႏုိင္ရုံသာမက မတူညီတဲ႔ အြန္လုိင္း ပလက္ေဖာင္းေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ တန္ဖုိးနဲ႔ အသုံး၀င္ပုံေတြကိုပါ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ စည္းရုံးေရး အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ကို ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္သူဦးေရ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမွ စီစဥ္တဲ႔ ဆႏၵျပပြဲတခု (သုိ႔) လႈပ္ရွားမႈ ဓာတ္ပုံမ်ား အသုံးျပဳတင္ပုိ႔ျခင္းနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း လူသိမ်ားေအာင္ ရုိက္ကူးထားတဲ႔ ဗီဒီယုိမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း အီးေမးလ္ကတဆင္႔ အခ်င္းခ်င္း သုိ႔ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲသူေတြကုိ ေျပာျပခ်က္မ်ားကို တုိင္းတာရာမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အြန္လုိင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ၿဖာမႈ လက္စြဲမ်ားက ကူညီေပးပါတယ္။

Blip.tv video dashboard
The Blip.tv video dashboard ဒီလင္႔ဒ္ကို သုံးလုိ႔ ဗီြဒီယို အလုိအေလ်ာက္ တင္ပုိ႔မႈနဲ႔ You Tube, Daily Motion သုိ႔မဟုတ္ Vimeo လုိ အျခား ဗီဒီယုိတင္ပုိ႔တဲ႔ ၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ားနဲ႔ အေသးစား ဘေလာ႔ခ္မ်ား၊ Twitter လုိ ဝက္ဆုိဒ္မ်ားေပၚက လႈပ္ရွားမႈေတြကိုပါ ေျခရာခံႏုိင္ပါတယ္။ ဗီြဒီယုိေတြကို ေတာင္းခံဖုိ႔နဲ႔ စုစည္းမႈမ်ားအတြက္ပါ ဒီ Dashboard ကို သုံးႏုိင္ပါတယ္။

Google Analytics
Google ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာမႈလက္စြဲ ဒီလက္စြဲကေတာ႔ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္က ၀က္ဆုိဒ္ကို ၀င္ၾကည္႔တယ္၊ ဘယ္၀က္ဆုိဒ္က ညႊန္းလုိက္လုိ႔ ေရာက္လာရတယ္၊ ၀က္ဆုိဒ္ေပၚမွာ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ သုံးၾကည့္သြားတယ္၊ ဘယ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အာရုံစိုက္ ဖတ္ရႈသြားတယ္နဲ႔ ဘယ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၀က္ဆုိဒ္ေပၚက ကလစ္ႏွိပ္ယူသြားတယ္ ဆုိတာေတြကို တုိင္းတာရာမွာ အသုံးၿပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလက္စြဲကို အသုံးၿပဳဖုိ႔အတြက္ Google ကေရးထားတဲ႕ JavaScript ကုတ္ကို ၀က္ဆုိဒ္ေပၚမွာ ထည္႔သြင္းႏုိင္ဖို႔ လုိပါမယ္။ ဒါမွသာ ဒီလက္စြဲကို အသုံးျပဳၿပီး ၀က္ဆုိဒ္ကို လာၾကည္႔သူေတြကို ေျခရာခံႏုိင္ပါမွာ။ ဒီလက္စြဲကို သုံးၿပီး ရလာသမွ် အခ်က္အလက္မ်ား Google Server ေပၚ သုိမွီးတာေတာ႔ ခံရပါမယ္။

အီးေမးလ္ သတိေပးခ်က္မ်ား
လူမႈဆက္ဆံေရး ၀က္ဆိုဒ္မ်ားဟာ ကုိယ္နဲ႔ ကုိယ့္အဖြဲ႔အစည္းကို သူတို႔ မိတ္ေဆြ စာရင္းထဲ ထည္႔သြင္းတုိင္း (သုိ႔) ဆက္သြယ္တုိင္း၊ ပုိ႔စ္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးတုိင္း (သုိ႔) ႏွစ္ကုိယ္ထဲသာ သိႏုိ္င္တဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား ပုိ႔လာတုိင္း အီးေမးလ္ သတိေပးခ်က္မ်ား ပုုိ႔ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီလုိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ေရြးမယ္ ဆုိရင္ေတာ႔ အဖြဲ႔အစည္းထဲက အၿခားသူမ်ားနဲ႔ မွ်ေ၀ႏုိင္ၿပီး သာမန္ အီးေမလ္ အေကာင္႔ထဲ မႏုိင္၀န္ထမ္းေစျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါတယ္။

AWStats/JAWStats  
AWStats ဟာ အခမဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ကြန္ရက္စီးေၾကာင္း စိစစ္ေလ့လာေရး ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္၊ ၄င္းက သင့္ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္႐ႈတဲ့ လူအေရအတြက္ကို ေျခရာခံ ေပးႏိုင္တယ္။JAWStats ဟာ လူဦးေရ ဘယ္္ေလာက္က ၀က္ဆုိဒ္ကို လာသုံးတယ္ ဆုိတာ ေျခရာခံႏုိင္တဲ႔ အခမဲ႔ လူတုိင္းသုံးႏုိင္တ႔ဲဲ (Open Source) ကြန္ယက္စီးေၾကာင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈလက္စြဲ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ JAVVStats ကို AWStats နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ သုံးၿပီး ဖတ္ရႈဖုိ႔ ပိုလြယ္တဲ႔ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေဆာ႔ဖ္၀ဲကို ကိုယ္ပုိင္ ဆာဗာေပၚမွာ ထည္႔ထားဖုိ႔ေတာ႔ လုိပါမယ္။

FeedBurner 
၀က္ဆုိဒ္ေပၚက သတင္းအခ်က္အလက္ တဆင္႔ခံ ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္ (သုိ႔) ဘေလာ႔ေတြ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ ကြန္ယက္ အေျချပဳအသုံးခ် ေဆာ႔ဖ္၀ဲျဖစ္တဲ႔ FeedBumer ဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ တင္ျပမႈကို စိတ္၀င္စားတဲ႔ စာရင္းသြင္းသူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆုိတာကို ေျခရာခံဖုိ႔ အသုံးက်ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ဒီ FeedBurner က အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ပုိ႔ေနမွာၿဖစ္တဲ႔အတြက္ အခ်ိန္နဲ႔ တေၿပးညီ ၀က္ဆုိဒ္ ေရပန္းစားမႈ အတုိင္းအတာကိုလည္း သိႏုိင္ပါတယ္။

ClickHeat
ClickHeat ဟာ အင္တာနက္ အေျချပဳ အသုံးျပဳရန္ လုိင္စင္မလုိတဲ့ (open source) အသံုးခ် အခမဲ့ ေဆာဖ္၀ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ClickHeat ဟာ လူအမ်ား ၀က္ဆိုဒ္ကို လာေရာက္ ေလ့လာတဲ႔ခါ ဘယ္အပုိင္းက ေလ့လာသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆုံးက ျဖစ္တယ္္၊ ဖတ္ရႈရ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔တယ္၊ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစတယ္ ဆုိတာကို သိႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ေပးပါတယ္။

စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရး အဖြဲ႔က ေျဖရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အေရးအခင္္းမ်ားကို ေျခရာခံျခင္း
၂၀၀၈ မြန္ဘုိင္း အၾကမ္းဖက္ အေရးအခင္းၿဖစ္ခဲ႔စဥ္က မြန္ဘိုင္းက လူမ်ားဟာ လက္ငင္း သတင္းပုိ႔ေပးခ်က္မ်ားအတြက္ အေသးစား ဘေလာ႔ ၀န္ေဆာင္မႈၿဖစ္တဲ႔ Twitter ကို သုံးခဲ႔ၾကတယ္။ မြန္ဘုိင္း ဆုိတဲ႔ စာသားတခုကို ရုိက္ထည္႔ရုံနဲ႔ မြန္ဘုိင္းက လူမ်ားသာမက အျပင္က လူမ်ားပါ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပြားေနေသာ သတင္းမ်ားကို သိရွိႏုိင္ၿပီး အကူအညီ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို တစုတစည္းထဲ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ကာ မြန္ဘုိင္းအတြင္းမွ လူမ်ားနဲ႔ အၿခားေနရာက လူေတြကုိ ဆက္သြယ္တာပါ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလက္စြဲက အေရးအခင္းမ်ားကို အြန္လုိင္းေပၚမွာ ေျခရာခံၿပီး အေျပာင္းအလဲ ရွိလာရင္ အသိေပးႏုိင္လုိ႔ အေျပာင္းအလဲေတြအေပၚ လုိအပ္သလုိ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ပါတယ္။

Google သတိေပးခ်က္မ်ား 
Google သတိေပးခ်က္မ်ား ဟာ အေရးကိစၥတခုနဲ႔ သက္ဆုိင္တာ မွန္သမွ်၊ အြန္လုိင္းေပၚသာ ရွိတဲ့ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ ဘေလာ႔ေပၚက ပုိ႔စ္ေတြလုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာနဲ႔ ပုံႏွိပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြရွာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အီးေမးလ္ သုိ႔ RSS ေပးပုိ႔ခ်က္ကတဆင္႔ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေပၚလာသမွ် ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား ရရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RSS Readers (Google Reader(သို႔) Bloglines (သို႔) RSSOwlစသျဖင့္)
ဟာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘေလာ႔မ်ား၊ Podcasts မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုလုိ တဆင္႔ခံ ၀က္ဆုိဒ္ေတြေပၚ ဆင္႔ကဲျဖန္႔ျဖဴးခံရပါက ၀က္ဆုိဒ္မ်ားေပၚ တင္ပို႔လုိက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အသိေပးခ်က္လာေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

Twitter
Twitter ေပၚ ေသာ႔ခ်က္စကားလုံး သုိ႔မဟုတ္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အဖြဲ႔ရဲ့ Twitter ေပၚကသုံးစြဲသူ နာမည္ကို ရုိက္သြင္းရွာေဖြၿပီး ကိစၥအေၾကာင္း လူေတြ ဘယ္ေလာက္ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္ ဆုိတာကုိ ေစာင္႔ၾကည္႔ႏိုင္္ပါတယ္။ ဒါသာမက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တုံ႔ၿပန္မႈေတြနဲ႔ အဓိကထား ရွာေဖြထားတဲ႔ အသုံးျပဳ စကားလုံးေတြကို hashtag (#) အသုံးျပဳၿပီး ေျခရာခံလုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္လုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ပုိ႔စ္မ်ားကို ပိုမုိ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြေတြ႔ႏုိင္ေစပါတယ္။

HootSuite
HootSuite ဆုိတဲ႔ လက္စြဲကေတာ့ သူ႔ကို ထည္႔သြင္းထားရုံနဲ႔ လူဘယ္ေလာက္က Twitter ေပၚကပို႔စ္ကို ကုိးကားထားတယ္၊ တုံ႔ၿပန္ထားတယ္ ဆုိတာကို ေၿခရာခံလုိက္ႏုိင္ပါတယ္။

ပစ္မွတ္၊ သေဘာထား တူသူမ်ားနဲ႔ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ေျခရာခံျခင္း
လိင္လုပ္သားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈကို တားဆီးဆန္႔က်င္ေရး ကမၻာ႔လႈပ္ရွားမႈေန႔အတြက္ အခြင္႔အေရး ေတာင္းဆုိေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ကမၻာတ၀ွမ္းက ရရွိလာတဲ႔ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ေျခရာခံဖို႔ လုိအပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံနဲ႔ ေနရာအ၀ွမ္းက မီဒီယာရင္းျမစ္ေတြကို ေျခရာခံရာမွာ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိတဲ႔အတြက္ ဒီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ဘာသာစကားတခုစီတုိင္းအတြက္ သတိေပး ေသာ႔ခ်က္ စကားလုံးေတြ သတ္မွတ္ထားၿပီး မီဒီယာမ်ားရဲ့ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဘယ္ေလာက္ၿခဳံငုံေပးတယ္ ဆုိတာ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ေျခရာခံႏုိင္ပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင္႔ Google သတိေပးခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီးသိႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လက္စြဲေတြဟာ ပစ္မွတ္မ်ား၊ သေဘာထားတူသူမ်ားနဲ႔ ဆန္႔က်င္သူမ်ားရဲ့ အြန္လုိင္းေပၚ လႈပ္ရွားမႈပုံစံမ်ားကို ေျခရာခံႏုိင္ပါတယ္။

RSS သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္ အၿခား သတင္းစုစည္းခ်က္မ်ား)
အသုံးျပဳသူေတြေၾကာင္႔ အဓိက ျဖစ္ေပၚလာရတဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းေနတဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္ေတြေပၚမွာ ေသာ႔ခ်က္စကားလုံးကို သုံးၿပီး ရွာေဖြတဲ႔အခါ ရလာတဲ႔ ရလဒ္မ်ားကို သတင္းစုစည္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ - Flicker သုိ႔မဟုတ္ RSS reader ဖတ္ရႈႏုိင္တဲ႔ Blip အစရွိတဲ႔ ဗီဒီယိုနဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြကို ေ၀မွ်တဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္ေတြမွာ ေသာ႔ခ်က္ စကားလုံးကို ထည္႔ထားရုံနဲ႔ ဒီေသာ႔ခ်က္ စကားလုံးနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် ပုိ႔စ္အသစ္ေတြကို အလုိအေလ်ာက္ ၾကည္႔ရႈလာႏုိင္ပါမယ္။

TweetDeck
Twitter ေပၚက ေနာက္ေယာင္ခံေနတဲ႔ အေကာင္႔ေတြကို မ်က္ေျခမျပတ္ေအာင္၊ သူ႔အုပ္စုနဲ႔သူ ခဲြထားလုိ႔ရေအာင္၊ ဥပမာ - သေဘာထား တူသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ႔ မီဒီယာမ်ား အစရွိသျဖင္႔ ေျခရာခံရာမွာ လြယ္ကူခ်ရင္လည္း TweetDeck ကို အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

CiviCRM & SugarCRM
CiviCRM & SugarCRM  ဒီနယ္ေျမအလုိက္ ဆက္ဆံေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားက ၀ဘ္ဆုိဒ္က သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္တခါ ပုိ႔တာက ရသြားတဲ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေျခရာခံလုိက္ဖုိ႔ အကူအညီေပးပါတယ္။ ဥပမာ - သုံးစြဲသူ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံသူက ပစ္မွတ္တခုဆီ အီးေမးလ္ပုိ႔မယ္ သုိ႔မဟုတ္ အသိတေယာက္ဆီကို ထပ္ဆင္႔ပုိ႔မယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းခံလႊာတခုကုိ လက္မွတ္ထုိးတဲ႔ အခါမ်ားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Wordle
Wordle ပံ႔ပိုးေပးတဲ႔ စာသားေတြကေနၿပီး Word clouds ေတြထုတ္ယူဖုိ႔ Wordle က လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ cloud ေတြဟာ စာသား အရင္းအၿမစ္ေတြထဲမွာ မၾကာခဏ ပါလာတတ္တဲ႔ စကားလုံးေတြထဲက ပုိအေရးႀကီးတာေတြကို ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကို အသုံးၿပဳၿပီး အဖြဲ႔အစည္းတခုက ကိစၥတခုကို ဘယ္လုိ တင္ျပတတ္သလဲ ဆုိတာကို သူတုိ႔ရဲ့ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ မိန္႔ခြန္းေတြ၊ အစီရင္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္ေတြက word cloud ေတြ ဖန္တီးယူၿပီး ခြဲၿခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္ပါတယ္။

ForwardTrack
ForwardTrack ဟာ အခမဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာ႔ဖ္၀ဲကို အသုံးျပဳၿပီး အီးေမးလ္မ်ား ထပ္ဆင္႔ျပန္႔ပြားရာ ေနရာမ်ားဆီ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြနဲ႔ အြန္လုိင္း ေတာင္းဆုိလႊာေတြကို ေျခရာခံျခင္း၊ မွတ္သားျခင္းမ်ား လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေဆာ႔ဖ္၀ဲဟာ ဘေလာ႔ပို႔စ္ေတြ အေၾကာင္း ဘယ္ေနရာမွာ ေဆြးေႏြးထားတယ္ ဆိုတာကို မွတ္သားထားဖို႔နဲ႔ အြန္လုိင္း အေျချပဳ sign up လုပ္ျခင္းမ်ားကို ပိုမို လြယ္ကူေစပါတယ္။ ဒီေဆာ႔ဖ္၀္ သုံးဖုိ႔ PHP နဲ႔ MysQL ရွိဖုိ႔ေတာ႔ လုိပါမယ္။


ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာေရး လက္စြဲမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း

အသုံးမျပဳခင္ ကိုယ္႔ကုိယ္ကုိယ္ ဆန္းစစ္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား -

  1. စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အသင္းမွာ တုိေတာင္းျပတ္သားၿပီး မွတ္မိရန္ လြယ္ကူတဲ႔ ထူးျခားတဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ ရွိပါသလား။ ရွိခဲ႔ပါက ေပးလုိက္တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဘယ္လုိ ျပန္႔ပြားသြားတယ္ ဆုိတာ ေစာင္႔ၾကည္႔ဖုိ႔ ပိုလြယ္သြားမယ္။
  2. အသင္း ေထာက္ခံသူမ်ားကို စည္းရုံးေရး ဆင္းေနတဲ႔ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆင္႔ကဲေၿပာင္းလဲလာသမွ်ကို ၀က္ဆုိဒ္ေပၚမွာ အလုိအေလ်ာက္ ထုတ္ျပန္ၿပီးသားျဖစ္မယ္႔ ေသာ႔ခ်က္ စကားလုံးသုံး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သုံးၿပီး ဝက္ဆုိဒ္ကတဆင္႔ ေျခရာခံႏုိင္ဖုိ႔ RSS သတင္း ထုတ္ၿပန္ခ်က္ကို သင္ သုံးႏိုင္ပါမလား။
  3. ေထာက္ခံသူေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြရဲ့ ဘယ္လုိ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးက ေၿခရာခံလုိက္ရေလာက္ေအာင္ထိ အေရးႀကီးမလဲ။
  4. ဘယ္အရာမ်ိဳးက ေစာင္႔ၾကည္႔ရဖုိ႔ထိ အေရးႀကီးမလဲ။ ဥပမာ - အစည္းအရုံး သုိ႔မဟုတ္ အေရးကိစၥအေၾကာင္း လူထု ေျပာဆုိမႈမ်ိဳးေတြ၊ ကုိယ္နဲ႔ သေဘာထားတူသူေတြ အၾကားမွ အဆက္အသြယ္မ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေအာင္ စျဖင္႔။
  5. လိုခ်င္တဲ႔ သတင္းေတြ အြန္လုိင္းမွာ မရွိခဲ႔ဘူးဆုိရင္ တျခားဘယ္ေနရာက ဘယ္လုိရွာမလဲ။
  6. ၀က္ဆုိဒ္ကို လူဘယ္ႏွဦး လာေရာက္ လည္ပတ္တယ္ ဆုိတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းရရွိဖို႔ ၀က္ဆိုဒ္ ၀င္ေရာက္သူေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို ထိပါးစရာမလုိပဲ ဘယ္လုိရယူႏုိင္မလဲ။ IP လိပ္စာၾကည္႔ရုံနဲ႔ ဘယ္ေနရာက အသုံးျပဳေနတယ္၊ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္မ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္ ဆုိတာ သိႏုိင္တဲ႔အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ရယူခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမ်ား ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။