သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္းဒီအေျခခံကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၁၈၀ kb)

ဒီကဒ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ အေျခခံ အခြင္႔အေရးန႔ဲ ပတ္သက္သမွ်ကို ရွင္းျပေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီအခြင္႔အေရးကို စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ဘယ္လုိအသုံးခ်ႏုိင္တယ္ ဆုိတာလည္း ရွင္းျပေပးတယ္။ အစိုးရက ထိန္းသိမ္းထားတဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိရန္ေတြ၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျငင္းခံရရင္ ဘာ ဆက္လက္လုပ္မလဲ ဆုိတာေတြကို ဒီကဒ္က ရွင္းျပေပးပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ထားၿပီးသား သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား

အမ်ားပုိင္ ဌာနမွန္သမွ်ကို ၿပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ပဲ လည္ပတ္ပါတယ္။ ဒီဌာနမ်ားရဲ့ တာ၀န္ကေတာ႔ ျပည္သူ႔ တာ၀န္ထမ္းဖုိ႔၊ အမ်ားပုိင္ဌာနမ်ားဆီက သတင္းမွန္သမွ်ကုိ ျပည္သူေတြ သိရွိခြင္႔ကို အေျခခံအက်ဆုံး အခြင္႔အေရးတခု အျဖစ္ ျပည္တြင္းနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိုိင္ရာ တရားဥပေဒမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး တုိင္းျပည္မွာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင္႔ ဥပေဒ (တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ သတင္း ရရွိပုိင္ခြင့္ လုိ႕ေခၚၾကတယ္) ဆုိတာ မရွိရင္ေတာင္မွ ျပည္သူက ေမးခြန္းမ်ား ေတာင္းဆိုလာရင္ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ားေနနဲ႔ ေျဖၾကားေပးဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ သတင္း လြတ္လပ္ခြင္႔ ဥပေဒ ရွိတဲ႔ တုိင္းျပည္မ်ား စာရင္းကို ေအာက္ပါ လင္႔ခ္မွာ ၾကည္႔ႏုိင္ပါတယ္။သတင္း လြတ္လပ္ခြင္႔ ဥပေဒ ရွိတဲ႔ တုိင္းျပည္မ်ား စာရင္း မွာ ေလ့လာပါ။

လြတ္လပ္စြာ သတင္း ရပုိင္ခြင္႔နဲ႔ ပတ္သက္္ၿပီး နည္းလမ္း ၂ မ်ိဳး သုံးႏုိင္ပါတယ္ -
ပထမတမ်ိဳးကေတာ႔ Proactive လုိ႔ေခၚတဲ႔ တက္တက္ႀကြႀကြ ေရွ႕ေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူပုိင္ဌာနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေငြေရးေၾကးေရး မူ၀ါဒန႔ဲပတ္သက္တဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ပံ႔ပိုးေပးရန္၊ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ဆုိတာ ျပည္သူပုိင္ဌာနမ်ား မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္႔ တာ၀န္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယ တမ်ိဳးကေတာ႔ Reactive လုိ႔ေခၚတဲ႔ ေတာင္းဆုိမွ ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ဳိး၊ အမ်ား ျပည္သူပုိင္ ဌာနမ်ားနဲ႔ဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားအေနန႔ဲ ဌာနနဲ႔ပတ္သက္သမွ် လုပ္ေဆာင္ေနခ်က္မ်ားနဲ႔ စာရြက္စာတမ္းကိစၥ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူက ေတာင္းဆုိလာတဲ႔အခါ ေပးရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမွာ ဒီ္လုိေတာင္းဆုိႏုိင္တဲ႔ အခြင္႔အေရး ရွိပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ - ၁ - ဘာသိခ်င္တယ္ ဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ပါ။
သတင္း အခ်က္အလက္ မေတာင္းခင္ လုိရာေရာက္ဖုိ႔ ဘယ္လုိ သတင္းမ်ိဳး လုိခ်င္တယ္ ဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ပါ။ လံႈ႔ေဆာ္ဖုိ႕ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတုိင္ေတြထဲက တခုကို ခ်ေရးပါ။ ၿပီးေတာ႔ ဘယ္လုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးက ကိုယ္လုိရာေရာက္ဖုိ႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အေထာက္အပံ႔ျဖစ္မလဲ ခ်ိန္ဆပါ။
ဥပမာေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ျပည္႔မီရန္ ဦးတည္ခ်က္က ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည္မ်ားရဲ႕ မီးမဖြားခင္ ကာလအတြင္း ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ားအေပၚ အစုိးရက ပုိမုိ သုံးစြဲရန္ ရည္ရြယ္တဲ႔ ဘ႑ာေရး အေျခအေနအတြက္ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ စုေဆာင္းရန္ အသင္႔ေလ်ာ္ဆုံး သတင္းအခ်က္အလက္က လက္ရွိကာလမွာ ဘယ္ေလာက္ သုံးစြဲေနတာမ်ိဳး ျဖစ္သင္႔ပါတယ္။ ဒါဆုိ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ ရၿပီဆုိတာနဲ႔ လုံေလာက္ၿပီလား၊ သင္႔ေလ်ာ္ၿပီလား စဥ္းစားပါ။ တျခား ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႔စရာ သတင္းမ်ား ရလာခဲ႔လွ်င္ေရာ ပုိၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမလား။ ဆုိရရင္ တျခား မီးမဖြားခင္ကာလ ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ိဳး မရခဲ႔တဲ႔ မိခင္နဲ႔ကေလးရဲ့ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ႔မႈအတြက္ သုံးတဲ႔ က်န္းမာေရး စရိတ္စက ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ ဆုိတာကို သိၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည္႔ႏုိင္တာမ်ိဳး။ ဒါမွမဟုတ္ မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်သုံးတဲ႔ က်န္းမာေရး စရိတ္စကုိ တပ္မေတာ္အတြက္ သုံးတဲ႔ စရိတ္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည္႔တာမ်ိဳး။ အစုိးရရဲ့ ဘ႑ာေရးသုံးစြဲပုံ သုံးစြဲနည္းနဲ႔ ပတ္သတ္သမွ်ကို သိေနရင္ ဒါေတြဟာ ေထာက္ျပခ်င္တဲ႔အခ်က္ကို အားျဖည္႔ေပးဖို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပစရာ အေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

သတင္းလာရာ အရင္းအျမစ္ကို ဆန္းးစစ္ပါ
အမ်ားသိၿပီးသား သတင္းျဖစ္ေစ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္လာတဲ႔ သတင္းျဖစ္ေစ သတင္းရႏုိင္တဲ႔ အရင္းအၿမစ္ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနခဲ႔ရင္ လက္ရွိအေရးကိစၥအတြက္ ေတာ္ေတာ္ၿခဳံငုံမိမွာပါ။ ဥပမာေပးခဲ႔သလုိပဲ မီးမဖြားခင္ကာလ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပမာဏကို သိလုိရင္ ေဆးရုံတရုံရဲ႕ ဆရာ၀န္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဟာ သတင္းရႏုိင္တဲ႔ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ သုံးစြဲထားတယ္ ဆုိတဲ႔ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုေတာ႔ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားနဲ႔ ျပည္နယ္စာရင္းဌာနမ်ားက ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါမယ္။ ရရွိၿပီးသမွ် အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လွန္ ရည္ညႊန္းဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ မွန္ကန္ တိက်တယ္ ဆုိတာ သိႏုိင္ဖုိ႔ သတင္းလာရာ အရင္းအၿမစ္ ႏွစ္ခုထက္မနည္းကို စဥ္းစားထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။


အစုိးရ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း

အလုိရွိတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ မေတာင္းဆုိခင္ ဒီသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ၿပီးသား ရွိ၊ မရွိ ရွာေဖြပါ။ ဒီနည္းက အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစပါတယ္။

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၂ - ထုတ္ျပန္ၿပီးသား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ႀကိဳးစားၿခင္း
ပတ္သက္သမွ် ထုတ္ျပန္ၿပီးသား အစုိးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။ 

 • ျပည္သူပုိင္ဌာနမ်ားမွ လႊင္႔တင္ထားတဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္မ်ားအား ေလ႔လာျခင္း။ ။ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္ စာရင္းစစ္ဌာနမွာ ရွာေဖြၾကည္႔ပါ။ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ေနခဲ႔မယ္၊ ဥပမာ - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနခဲ႔မယ္ဆုိ ထုိဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ့ ၀က္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ေလ႔လာပါ။
 • ေနရာေဒသအလုိက္ အသုံးမ်ားတဲ႔ Search Engine ေခၚ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ယႏၱယားမ်ားျဖစ္တဲ႔ Google သုိ႔မဟုတ္ Yahoo တုိ႔ကို သံုးၿပီးလည္း ရွာေဖြပါ။ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔သာမကပဲ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံနဲ႔ ရွာေဖြပါ။ အလႈရွင္ႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ားက တင္ျပထားတဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ ေရးထားတဲ႔ အစီရင္ခံစာေတြမွာ အက်ိဳးရွိတဲ႔ သတင္းအခ်က္ေတြ ပါေနတတ္ပါတယ္။
 • ေဒသဆုိင္ရာ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား စာၾကည္႔တုိက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ သတင္းဌာနမ်ားကို အသုံးျပဳရွာေဖြပါ။ စာၾကည္႔တုိက္မွဴးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူမ်ားကို ဖုန္းမွတဆင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း လူကုိယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းပါ။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ သတင္းလွည္႔တတ္ေသာ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ ရွိသူမ်ားကိုေတာ႔ သတိျပဳပါ။
 • အမ်ားပုိင္ရုံး တခုသြားၿပီး လူခ်င္းေတြ႔ဆုံပါ။ ။တကယ္ေတာ႔ ဗဟိုအစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားဟာ ၀င္ခ်င္တုိင္း၀င္ ထြက္ခ်င္တုိင္းထြက္ လုိ႔ရတဲ႔ ေနရာမ်ား မဟုတ္ပါဘူးး။ ဒါေပမဲ့ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ရုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦးမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ လုိခ်င္ရင္ သြားေရာက္ ေမးျမန္း ေတာင္းဆုိရႏုိင္ပါတယ္။

ကိုယ္႔ဘာသာ သတင္းအခ်က္ လုိက္လံရွာေဖြ စုေဆာင္းေနရတာ အခ်ိန္ကုန္တယ္၊ စိတ္တုိစရာ ေကာင္းလာမယ္ ဆုိရင္ေတာ႔ သတင္းရရွိပုိင္ခြင့္ကို အသုံးခ်ၿပီး သတင္းေတာင္းပါ။


သတင္းေတာင္းဆုိပုိင္ခြင္႔ ရေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္း

အစုိးရဆီက သတင္း အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင္႔ အခြင္႔အေရးရွိျခင္းနဲ႔ အစုိးရက ေတာင္းဆုိခ်က္ကို အေၾကာင္းျပန္ရန္ တာ၀န္ရွိတာကို သတိရပါ။ ခၽြင္းခ်က္ တခ်ိဳ႕တေလေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ေတာင္းဆုိတုိင္း အစုိးရက သတင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္ေပးမွာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းေတာ႔ ျပန္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

 • ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေတြ ေတာင္းဆုိခြင္႔ ရွိသလဲ။
  ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ႔ ဥပေဒအရ မည္သူမဆုိ လူမ်ိဳးမေရြးပဲ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိခြင္႔ ရွိပါတယ္။ ဒီသတင္း အခ်က္အလက္ကို ဘာေၾကာင္႔ စိတ္၀င္စားရတယ္၊ ရလာတဲ႔ သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာလုပ္မယ္ ဆုိတာကို ရွင္းစရာ မလုိပါဘူး။ နာမည္၊ လိပ္စာ သုိ႔ အီးေမးလ္လိပ္စာ ေပးလုိက္ရုံနဲ႔ လုိခ်င္တဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ကို ပုိ႔ေပးလာမွာပါ။
 • ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။
  အမ်ားပုိင္ဌာနမ်ားဆီကို အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ စာေရးၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ပုိ႔ကာ ေတာင္းဆုိလုိ႔ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ တုိင္းျပည္မ်ားမွာေတာ႔ ႏႈတ္နဲ႔ ေမးျမန္းခြင္႔ ျပဳပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေမးခဲဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေမးခဲ႔တယ္ဆုိတာကို မွတ္တမ္းတင္ထားမယ္ ဆုိရင္ေတာ႔ ပုိေကာင္းပါမယ္။
 • ေတာင္းဆုိခ်က္ထဲမွာ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးေတြ ထည္႔သြင္းသင္႔ပါသလဲ။
  တတ္ႏုိင္သမွ် ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေတာင္းဆုိပါ။ သို႔မွသာ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လုိသတင္းမ်ဳိး လုိခ်င္တယ္ဆုိတာ တိတိက်က်သိမွာ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ျငင္းပယ္ရန္ အခြင္႔အလမ္း နည္းသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘယ္စာရြက္စာတမ္းကို လုိပါတယ္လုိ႔ တကူးတက ရွင္းျပစရာမလုိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး လုိတုိရွင္း ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါ။ ဒါမွ အေျဖျမန္ျမန္ရႏုိင္ၿပီး လုိအပ္သလုိ ေနာက္ဆက္တဲြ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ဆက္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရရွိပုိင္ခြင္႔ အေၾကာင္းကို လုိက္ရွင္းျပေနစရာ မလုိေပမယ္႔ ဒီအေၾကာင္း ေလ႔လာထားေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာက သိေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ဥပေဒအေၾကာင္း တီးေခါက္မိသူျဖစ္ေၾကာင္း ျပႏုိင္ပါတယ္။

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၃။ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း။
ေတာင္းဆုိခ်က္တခုကို ေရးသားျခင္းဟာ ရိုးရွင္းၿပီး နားလည္ လြယ္ပါတယ္။ တုိင္းၿပည္ရဲ႕ စံခ်ိန္မီ ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳပါ။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဦး/ေဒၚ ..
ေတာင္းဆုိလုိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကေတာ႔ -

 • ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းအတြက္ သုံးစြဲထားတဲ႔ ေငြေၾကးပမာဏ စုစုေပါင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္အလုိက္၊ ၿဖစ္ႏုိင္ပါက လအလုိက္ ခြဲေေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိပါတယ္။
 • ဤႏွစ္မ်ားမွာ အစိုးရရဲ့ တေယာက္မက်န္ ကာကြယ္ေဆးထုိးရမယ္႔ အစီအစဥ္ အသစ္အရ ကာကြယ္ေဆး ထုိးၿပီး ကေလးဦးေရ စုစုေပါင္း

အထက္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ၏ အီးေမးလ္လိပ္စာသုိ႔ ပုိ႔ေပးေစလုိပါတယ္။

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ ေမးစရာရွိပါက အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

ေလးစားစြာၿဖင္႔ …

 

 

 • ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ အခ်က္အလက္ လက္ခံႏုိင္မလဲ။
  မူရင္း၊ မိတၱဴ၊ DVD သုိ႔မဟုတ္ CD စတဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ႔ ေငြေၾကး အကုန္အက်မမ်ားဘူး၊ သင္႔ေလ်ာ္မယ္လည္း ဆုိရင္္ ႀကိဳက္ရာပုံစံနဲ႔ လက္ခံဖုိ႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါတယ္။
 • ေတာင္းဆိုထားတဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္ေလာက္ အၾကာမွာ လက္ခံရရွိမလဲ။
  ဒီေနရာမွာ တုိင္းျပည္ အမ်ိဳးအမ်ိဳးရဲ႕ ဥပေဒကို လုိက္ၿပီး ကြဲျပားႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္တလထက္ ပုိၾကာတတ္တဲ႔ တုိင္းျပည္က နည္းပါတယ္။ ပုံမွန္ကေတာ႔ ရုံးပိတ္ရက္မပါ ၁၅ ရက္ပတ္၀န္းက်င္ပဲ ၾကာပါတယ္။ ေတာင္းဆုိခ်က္ဟာ ရႈပ္ေထြးေနခဲ႔မယ္ ဆုိရင္ တိုင္းျပည္အမ်ားစုမွာေတာ႔ အမ်ားပုိင္ဌာနမ်ားဟာ ရက္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လနဲ႔ခ်ီၿပီး လုိအပ္ရင္ လုိအပ္သလုိ သတင္း အခ်က္အလက္ေထာက္ပံ႔ဖို႔ အခ်ိန္ပုိယူခြင္႔ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲၿဖစ္ေစ ေတာင္းဆုိသူကို ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား အသိေပးဖုိ႔နဲ႔ ဘာေၾကာင႔္ဆုိတာ ရွင္းျပေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။
 • ေတာင္းဆုိတဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္ လုိအပ္ပါသလား။
  ပုံမွန္အားျဖင္႔ေတာ႔ ဒါဟာ အခမဲ႔ျဖစ္သင္႔ပါတယ္။ (အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံ အနည္းစုမွာေတာ႔ မဆုိစေလာက္ အခေၾကးေငြ ေပးရတတ္ပါတယ္။) သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ တံဆိပ္ေခါင္းခ၊ မိတၱဴကူးခတုိ႔ကုိေတာ႔ ကုိယ္ပဲက်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကေတာ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အတုိင္းပဲ ျဖစ္သင္႔ပါတယ္။ အကယ္၍ အဆမတန္ ေပးခဲ႔ရတယ္လုိ႕ သံသယ ရွိတယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ားပုိင္ဌာန သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားေရးအရာရွိ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူကို တင္ျပပါ။

အစိုးရပုိင္ဆုိင္တဲ႔ အခ်က္အလက္ မွန္သမွ်ကို ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင္႔ ရွိပါသလား။

အေျဖကေတာ႔ မရွိပါ။ သတင္းအခ်က္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင္႔ အခြင္႔အေရးဟာ အျပည္႔အ၀ေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးနဲ႔ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း တည္ၿငိမ္မႈအတြက္၊ မႈခင္းစုံစမ္းမႈ မထိခုိက္ေရးအတြက္၊ အတြင္းေရးကိစၥ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားရဲ့ ေရာင္းေရး၀ယ္တာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိမ္ခ်န္ထားရပါတယ္။ တုိင္းၿပည္ရဲ့ အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင္႔ ဥပေဒထဲမွာ အခ်က္အလက္ ပံ႔ပိုးမႈကို ေရွာင္ရွားပုိင္ခြင္႔ ခၽြင္းခ်က္မ်ား စာရင္းကို ရွာေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

အစုိးရအေနနဲ႔လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ ပမာဏနည္းနည္းကိုသာ ထိမ္ခ်န္ထားၿပီး ဘာေၾကာင္႔ ဒီလုိ သုိ၀ွက္ထားရတယ္ ဆုိတာကို ရွင္းျပဖုိ႔လုိပါတယ္။ အမ်ားပုိင္ဌာနမ်ားဟာလည္း ျပည္သူ႔ အက်ိဳးအတြက္နဲ႔ လုံၿခဳံေရးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ လြန္စြာ အက်ိဳးရွိမယ္ ဆုိရင္ေတာ႔ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမယ္႔ သတင္း အခ်က္အလက္ကိုေတာင္ ဖြင္႔ခ်ေပးသင္႔ပါတယ္။

ခၽြင္းခ်က္ဆုိတာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ကိုသာ ရည္ညႊန္းၿပီး အမႈတခုလုံးကို ဆုိလုိတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သတိခ်ပ္ပါ။ ခၽြင္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ၿငိေနတဲ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ိဳးကို ေတာင္းဆုိလာခဲ႔ရင္ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ားပုိင္ဌာနအေနနဲ႔ မေဖာ္ျပသင္႔တဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးတဲ႔ သတင္းအေသးစိတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး က်န္တဲ႔ အမႈတြဲ တစိတ္တပုိင္းကိုသာ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိအေၿခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာခဲ႔မယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနအေနနဲ႔ ဘာ႔ေၾကာင္႔ အမႈတြဲကို တည္းျဖတ္ထားေၾကာင္း၊ ဘယ္ေနရာမွာ ျဖဳတ္ခ်ထားခဲ႔တာမ်ား ရွိၿပီး အေသးစိတ္တခ်ိဳ႕ကို လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ထားခဲ႔ေၾကာင္း အသိေပးသင္႔ပါတယ္။

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၄။ ၿဖစ္ႏုိင္ေျခ ခၽြင္းခ်က္မ်ားကို ခန္႔မွန္းၾကည္႔ပါ။
ေတာင္းဆုိတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ခၽြင္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ၿငိစြန္းေနႏုိင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္တြက္ဆပါ။ အမ်ားပုိင္ဌာနမ်ားက ႏုိင္ငံေရးအေၿခအေနအရ သတင္း ကန္႔သတ္ထားႏုိင္ေၿခရွိလား တြက္ဆပါ။ ရွိခဲ႔ရင္ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္မ်ိဳးက ခၽြင္းခ်က္ အၿဖစ္ထားႏုိင္မလဲ ေတြးေခၚခြဲၿခားပါ။ ေနာက္ ဒီေတာင္းဆုိမႈမ်ိဳးကို သီးၿခားစီစဥ္ပါ။ ေတာင္းဆုိမႈ မလုပ္ခင္ ေတာင္းဆုိတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ မရခဲ႔ရင္ ဘာဆက္လုပ္မလဲ ႀကိဳစီစဥ္ပါ။ အထူးသျဖင္႔ ၿငင္းခံရႏုိင္တယ္လုိ႔ သံသယရွိတဲ႔ အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသုံးျပဳရန္ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ -

 • ေတာင္းဆုိခ်က္ လုပ္ေတာ႔မယ့္အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေၾကညာႏွင္႔ပါ။ ဒီနည္းလမ္းက အစုိးရကို တုံ႔ျပန္ေအာင္ ဖိအားေပးသလုိ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ေတာင္းဆုိခ်က္ လုပ္ေတာ႔မယ့္အေၾကာင္း အစုိးရမဟုတ္တဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သတင္းေထာက္မ်ားကို အသိေပးပါ။ ေနာက္ဘယ္လုိ အေျဖမ်ိဳးရလာတယ္ ဆုိတာ အသိေပးမယ္႔ အေၾကာင္းလည္း ေျပာျပပါ။
 • ၿငင္းခံရမယ္ဆုိရင္ ေထာက္ခံသူမ်ားနဲ႔ ဘယ္လုိ လႈပ္ရွားၾကမယ္ ဆုိတာ စီစဥ္ထားပါ။ ႏုိင္ငံတြင္း အေၿခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္ရွားသူမ်ားနဲ႔ ညွိႏိႈင္းထားတာက အစုိးရကို သတင္းထုတ္ျပန္ေပးေစဖုိ႔ ဖိအားတခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေတာင္းဆုိခ်က္ ပယ္ခ်ခံခဲ႔ရရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား မရခဲ႔ရင္၊ အေၾကာင္းျပန္မလာခဲ့ရင္ ယူခံ၀င္ခြင္႔ ရွိပါတယ္။ သတင္း လြတ္လပ္ခြင္႔ ဥပေဒရွိတဲ႔ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဆုိရင္ အယူခံ၀င္ရန္ အဆင္႔ဆင္႔ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျငင္းဆုိတဲ့ ဌာနကို အယူခံ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ခဲ႔ရင္ တရားရုံးမ်ားအထိ ေလွ်ာက္ထားခြင္႔ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ၾကားေရးရာ အရာရွိကို ေလွ်ာက္ထားခြင္႔ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါလင္႔ခ္မွာ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီကဒ္ေလးကို Access Info Europeမွ ေရးသားခဲ့ၿပီး၊ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို သူတို႔ရဲ႕ ကြန္ရက္စာမ်က္နွာမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္တယ္။