စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာဒီအေျခခံ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၁၅၆kb)

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာႏွင္႔ ပတ္သတ္တဲ႔ အကူအညီျဖစ္ေစမည္႔ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို ဤကဒ္က ရွင္းျပေပးပါတယ္။ ဒီနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင္႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ လက္စြဲမ်ားအေၾကာင္း၊ သတင္းျဖန္႔ျဖဴးမႈ ပုံစံမ်ားနဲ႔ အခ်ိန္ အပိုင္းျခားအလုိက္ ျဖစ္ပ်က္ပုံ အဆင္႔ဆင္႔ေဖာ္ျပျခင္း (Timeline) အသုံးျပဳပုံမ်ားကို ရွင္းျပေပးရုံသာမက လက္ေတြ႔ အသုံးခ်ျခင္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ျပဳစုျခင္းႏွင္႔ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔ကို နည္းလမ္းတက် သိသြားေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ ဆုိတာ ဘာလဲ။

အေျပာင္းအလဲ တခုကို စေတာ႔မယ္ ဆုိရင္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး စနစ္တက် ရွိၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည္႔မီဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေသခ်ာတိက်တဲ႔ ႀကိဳတင္ စီစဥ္မႈမ်ိဳးလည္း ရွိရပါမယ္။ စည္းရုံးေရး မစမီ စည္းရုံးေရးမွဴး တေယာက္အေနနဲ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ေလ႔လာထားရမယ့္ အခ်က္မ်ားကေတာ႔ -

 • ျဖစ္ေနဆဲ အေၿခအေန
 • စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္မယ့္ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဘက္ကေရာ အဆုိးဘက္မွပါ ထိခိုက္ျခင္းခံရသူ
 • ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးက ထိေရာက္မႈျဖစ္ေစမလဲ
 • စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းနဲ႔
  လက္စြဲမ်ားကိုရႏုိင္မယ့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးသမားမ်ားက ဒီနည္းေတြသုံးၿပီး ကုိယ္ပုိင္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို သုံးၿပီး စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿခင္း၊ လက္ေတြ႔ အသုံးခ်ၿခင္း၊ လူသိမ်ားေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္း၊ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ တခုဟာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းအားလုံးကို ၿခဳံငုံမိရပါမယ္။-

အရႈပ္အေထြး၊ ရႈေထာင္႔အျမင္နဲ႔ အေျပာင္းအလဲ

 1. ျပႆနာ အမ်ိဳးအစား။
 2. ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီးတဲ႔ တေန႔မွာ တကမၻာလုံးအေနနဲ႔ ဘယ္လုိေျပာင္းလဲသြားမယ္ ဆုိတဲ႔ အၿမင္
 3. ဘယ္လုိ အေျပာင္းအလဲမ်ားက ကုိယ့္အတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆုံး ျဖစ္မလဲ။
 4. အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ား၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားနဲ႔ ပစ္မွတ္မ်ား

 5. ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာေၾကာင့္ အဆုိးဘက္ကေရာ အေကာင္းဘက္ကပါ ရုိက္ခတ္ခံရသူမ်ား။
 6. အရႈပ္အေထြး၊ ရုိက္ခတ္ခံရသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႔မ်ား အၾကား ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္မႈမ်ား။
 7. ဘယ္လုိ လူတန္းစားဆီ ပစ္မွတ္ထားမလဲ။
 8. စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈက ဘယ္သူေတြကို ရုိက္ခတ္ႏုိင္မလဲ။

စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရး အဆင္႔တုိင္းမွာ ရလာမယ္႔ ကုိင္တြယ္ေနတဲ႔ အရႈပ္အေထြးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အဓိက ေမးခြန္းမ်ား၊ အေျဖမ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြနဲ႔ ပစ္မွတ္မ်ားသာမက နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အသုံးျပဳတဲ႔ သတင္းစကားမ်ား၊ လက္စြဲမ်ား အေၾကာင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ရွင္းျပတာဟာ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ နည္းလမ္းမ်ား ပုိတုိးတက္လာဖို႔ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါတယ္။

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး နည္းပညာက လုပ္စရာ ရွိတာေတြကို လမ္းျပေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နည္းလမ္းတခုကို သုံးၿပီးတုိင္း အေၿခအေန ေျပာင္းလဲမႈေပၚ မူတည္ၿပီး ပုံမွန္မြမ္းမံေပးဖုိ႔ လုိပါမယ္။


တူညီတဲ့ ရႈေထာင္႔မ်ား ဖန္တီးပါ

ျပႆနာ အရႈပ္အေထြးမ်ား စူးစမ္းရာမွာ၊ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ရာမွာ၊ ေျပာင္းလဲမႈကို ေလ႔လာတဲ႔အခါမွာ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး တဖြဲ႔လုံးကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအရွိဆုံး လုပ္ေဆာင္မႈတခုအတြက္ အႀကံေကာင္းမ်ား ရလာႏုိင္ၿပီး စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး လုပ္ေနစဥ္တြင္း အစဥ္ စိတ္အားတက္ၾကြေစမႈနဲ႔ ျပႆနာအေပၚ အာရုံစူးစုိက္မႈ အားေကာင္းေစပါတယ္။ ဘုံအျမင္မ်ား ရရွိလာေစရန္ ဖန္တီးျခင္းဟာ လုိအပ္ရင္ လုိအပ္သလုိ လက္ေတြ႔ အသုံးခ်ေနတဲ႔ နည္းလမ္းကို ညွိဖုိ႔နဲ႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ဖုိ႔အတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

သင္ခန္းစာ ၁။ ျပႆနာ၊ အေျဖ၊ အေျပာင္းအလဲ

 1. စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး အသင္းမွာ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ဦးတည္ထားတဲ႔ ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သတ္လာရင္ အဖြဲ႔အေနနဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ပါ။ ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ဆန္႔က်င္ဖက္ ရလဒ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းပါ။
 2. ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းကို အဖြဲ႔ထဲမွာပါတဲ႔ လူတုိင္း ေျဖၾကည္႔႔ပါ။
  လက္ရွိ ျပႆနာ မရွိေတာ႔တဲ႔အခါ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ႔ ကမၻာ႔အေျခအေန ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္မလဲ။
  • စကားလုံးမ်ား၊ သရုပ္ေဖာ္ပုံမ်ား၊ ပုံကားခ်ပ္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။
  • အကန္႔အသတ္မဲ႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထည္႔တြက္ပါ။ (ဥပမာ- ပိုက္ဆံ၊ အာဏာ၊ စသျဖင္႔)
  • အဆုိျပဳကမၻာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရလာႏုိင္တဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးစာရင္းျပဳပါ။
 3. စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအတြက္ တဦးခ်င္းရဲ့ ေမွ်ာ္မွန္း အနာဂတ္အျမင္ေတြကို ဘုံအျမင္ၿဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးယူပါ။ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ႔ ကမၻာဆီေရာက္ဖုိ႔ ဘယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးက ျပႆနာကို ေျပလည္သြားေစမယ္ဆုိတဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆြးေႏြးပါ။ ဒီလုိေဆြးေႏြးျခင္းက စည္းရုံလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစႏုိင္ေတာ႔ပါဘူး။ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် အားလံုးကို ေဆြးေႏြးပါ။ စည္းရုံးေရးငယ္မ်ား အၿဖစ္ ခဲြျဖာသြားသင္႔မသင္႔ ဆုံးၿဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ခြဲျဖာသြားခဲ႔မယ္ ဆုိရင္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး ဦးတည္ခ်က္ကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ လုပ္မလား သုိ႔မဟုတ္ စုေပါင္း စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာတခု ဖန္တီးမလားလုိ႔ ေရြးခ်ယ္စရာ ရွိပါတယ္။

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားအေၾကာင္း သိနားလည္ျခင္း။

အစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားလုိ႔ ဆုိရာမွာ လူမ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီအေရးကိစၥနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ား အားလုံးပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလူေတြ အဖဲြ႔အစည္းေတြ အားလုံးက လူသိထင္ရွား ရိုက္ခတ္ေနတဲ႔ အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ့္ကုိ ေထာက္ခံေပးႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔မွာ အေျခအေနကို ေျပာင္းပစ္ႏုိင္တဲ႔ စြမ္းအားရွိေနၿပီး ျပႆနာရဲ႕ တရားခံမ်ားေတာင္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီအစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားအေၾကာင္း တတ္ႏုိင္သမွ် ေလ႔လာထားဖုိ႔က စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး တခုကို ျပင္ဆင္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ႔ အခ်က္တခု ျဖစ္တယ္။

 • အစုအဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ျပႆနာေတြၾကားက ပတ္သက္မႈနဲ႔ ကိုယ္႔အဆုိျပဳ ေၿဖရွင္းခ်က္ေတြကို နားလည္ထားဖုိ႔ လုိမယ္။
 • ကဲြျပားတဲ႔ အစုအဖြဲ႔၀င္ေတြၾကားက ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေကာက္ခ်က္ခ်ပါ။
 • စည္းရုံးေရးကို ထိခုိက္ေစမယ္႔၊ အကူအညီ ျဖစ္ေစႏုိင္မယ့္ အစုအဖြဲ႔၀င္မ်ား စြမ္းရည္နဲ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ပုိင္းျဖတ္ပါ။
 • လုိခ်င္တဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး ဖန္တီးႏုိင္ဖု႔ိ ဘယ္အစုအဖြဲ႔ကို အာရုံစုိက္သင္႔တယ္ ဆုိတာ ဆန္းစစ္ပါ

သင္ခန္းစာ ၂။ အစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားနဲ႔ သူတုိ႕ ပတ္သက္မႈမ်ားကို ပုံဇယားေရး စီစဥ္ျခင္း။
အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အစုရွယ္ယာေတြအတြက္ ပုံဇယားေရးျခင္းၿဖင္႔ ယင္းရွယ္ယာမ်ားကို စက္၀ုိင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကက္ေျခခတ္ အမွတ္အသားမ်ားအၿဖင႔္ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ၿပီး ယင္းတုိ႔ ပတ္သက္မႈမ်ားကို မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား ဆက္ျခင္းျဖင္႔ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အမွတ္အသားမ်ားကို လုိရင္ လုိသလုိ ေျပာင္းပစ္ရမွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ကပ္ခြာစကၠဴမ်ား (post-it-notes) မ်ားသုံးဖုိ႔ အႀကံေပးလုိပါတယ္။

 1. စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕က ေထာက္ျပခ်င္ေနတဲ႔ ျၿပႆနာရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ အၿပန္အလွန္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပါ။ ျပႆနာကို ဖန္တီးသူက ဘယ္သူလဲ။ ဘယ္သူေတြကို ထိခုိက္သြားသလဲ။ ဘာေၾကာင္႔ ဒီသီးျခားတည္ရွိေနတဲ႔ အစုအဖြဲ႔ေတြက ဆက္စပ္ေနရတာလဲ။
 2. အစုရွယ္ယာမ်ားအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ၾကက္ေျခခတ္မ်ားၾကားက ဘယ္တခုက အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ အသင္႔ဆုံးလဲ ဆုိတာ မသိမခ်င္း မွတ္စုယူဖုိ႔ မပ်က္ကြက္ပါနဲ႔။
 3. ဒီၾကက္ေျခခတ္မ်ားအၾကား ဘယ္လုိ အျပန္အလွန္ ထိခုိက္ေစျခင္းမ်ိဳး ရွိသလဲ ဆန္းစစ္ပါ။
 4. ဒီၾကက္ေၿခခတ္မ်ား အားလုံးကို ပုံဇယားရဲ႕ ဗဟုိမွာ ထားပါ။
 5. ပုံဇယားေပၚမွာ အဓိက ဆြဲထုတ္ထားတဲ႔ ဒီၾကက္ေၿခခတ္ေတြနဲ႔ တၿခား အမွတ္အသားေတြၾကားက ပတ္သက္မႈကို ဆန္းစစ္ပါ။ ေဒသတြင္းကစၿပီး ျပည္နယ္အလုိက္၊ ႏုိင္ငံတြင္းအလုိက္၊ ႏုိင္ငံတကာအလုိက္နဲ႔ တကမၻာလုံးဆုိင္ရာဆီထိ ဦးတည္ပါ။ ျပႆနာေပၚ မူတည္ၿပီး ပုံဇယားေပၚက ၾကက္ေျခခတ္မ်ားကို အဆင္႔ ၂ ဆင္႔ထက္မက အဆင္႔မ်ားခြဲၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။ -
  • ပထမအဆင္႔ - အခ်က္အခ်ာက်တဲ႔ ၾကက္ေျခခတ္မ်ားနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ပတ္သက္ေနတဲ့ အဖဲြ႔မ်ား။ (မိသားစုမ်ား၊ ေဒသတြင္း)
  • ဒုတိယအဆင္႔ - ပထမအဆင္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျခားအဖြဲ႔မ်ား။ (ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏုိင္ငံတြင္း)
  • တတိယအဆင္႔ - အေရးကိစၥအေပၚ သက္ေရာက္ေနတဲ႔ အေထြေထြအျမင္မ်ားအတြက္ ၾကက္ေျခခတ္ အမွတ္အသားမ်ား။ (ႏုိင္ငံတကာ၊ အသင္းအပင္းမ်ား)
  • အာဏာ
  • ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျမတ္အစြန္း
  • အျငင္းပြားမႈမ်ား
  • ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလားအလာေကာင္းမ်ား

အစုရွယ္ယာ၀င္ မ်ားႏုိင္သမွ်မ်ားမ်ားကို ပုံကားခ်ပ္ေပၚမွာ ထည္႔သြင္းေနရာ ခ်ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ႔ အေရးကိစၥနဲ႔သူတုိ႔႔ ပတ္သက္မႈကို ျပတဲ႔ ရုပ္ပုံကားခ်က္တခု ရပါလိမ္႔မယ္။ ေနာက္တဆင္႔ကေတာ႔ ဒီအစုအဖြဲ႔၀င္ေတြဆီက လုိခ်င္တဲ႔ အေျပာင္းအလဲရေအာင္ ဘယ္လုိ အကူအညီမ်ိဳးရမလဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ၿဖာပါ။

ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုိေလ႔လာခ်င္ရင္ေတာ႔ လူ႔အခြင့္အေရး နည္းနာဆိုင္ရာ ပံုထုတ္ျခင္း နည္းနာသစ္မ်ားမွာ သြားၾကည္႔ႏုိင္ပါတယ္။- .

သင္ခန္းစာ ၃ - အစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားဆီမွ ပစ္မွတ္ဆီသုိ႔
တိက်ေသခ်ာၿပီးသား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စတင္အနက္ဖြင္႔ပါ။ အစုအဖြဲ႔၀င္ တေယာက္ခ်င္းစီရဲ့ ေထာက္ခံမႈအဆင္႔မ်ားနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈကို ထည္႔စဥ္းစားပါ။

 1. ရုိးရွင္းၿပီး တက္ၾကြတဲ႔ အသုံးအႏႈန္းမ်ား သုံး၍ ဘယ္အရာက ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးၿပီး လုိခ်င္တဲ႔ အေျပာင္းအလဲကို ယူလာေပးမလဲ ဆုံးျဖတ္ပါ။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက တိက်မႈ၊ တုိင္းတာမႈ၊ ျပည္႔မီႏုိင္ေျခ၊ လက္ေတြ႔က်ျခင္းနဲ႔ အခ်ိန္မီၿပီးစီးႏုိင္ေၿခမ်ား ရွိသင္႔ပါတယ္။
 2. အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔တဲ့ အစုအဖြဲ႔စာရင္းမ်ားကို သုံးၿပီး ဘယ္အဖြဲ႔က ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည္႔မီေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္မယ္ ဆုိတာ ဆန္းစစ္ပါ။
 3. စာရြက္အလြတ္ ခပ္ႀကီးႀကီးမွာ ေဒါင္လုိက္၊ အလ်ားလုိက္ ၀င္ရုိးမ်ဥ္မ်ားဆြဲပါ။ (ေဖာ္ျပပါအတုိင္း)
  ၿပီးလွ်င္ အစုအဖြဲ႔မ်ားကို ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေနရာခ်ပါ။
 4. လႈပ္ရွားမႈ ၃ ပံုကားခ်ပ္
  • ေဒါင္လိုက္ ဝင္႐ိုးဟာ သင့္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ျပည့္မီရာမွာ လႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုး (ထိပ္) ကေန လႊမ္းမိုးမႈ အနည္းဆံုး (ေအာက္ေျခ) အထိ သူတို႔ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ အဆင့္ကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။
  • အလ်ားလုိက္မ်ဥ္းကေတာ႔ ေထာက္ခံႏုိင္ေျခႏွင္႔ အတုိက္အခံျပဳေျခ ရွိမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
 5. အစုအဖြဲ႔မ်ားအားလုံးကို စာရြက္ေပၚမွာ ခ်ေရးၿပီးခ်ိန္တြင္ေတာ႔ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ႔ လႊမ္းမုိးႏုိင္ဆုံး အစုအဖြဲမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလားအလာေကာင္းတဲ႔ မူလပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္တဲ႔ သီးျခားအဖြဲ႔မ်ားကို ခဲြထုတ္ပါ၊ ဒီအေျပာင္းအလဲအတြက္ သူတုိ႔ဆီ လာႏုိင္တဲ႔ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ဆန္႔က်င္ႏုိင္စြမ္းပကား အဆင္႔မ်ားကိုလည္း သတိျပဳပါ။
 6. ဒီသီးၿခား အဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ အျခားအစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားရဲ႔ ပတ္သတ္ေနမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ၂ ပုံကားခ်က္ေပၚမွာ ထည္႔ထားၿပီးသားၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
 7. ေထာက္ခံတဲ႔ အစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားရဲ့ မူလပစ္မွတ္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ပတ္သက္မႈမ်ားနဲ႔ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ပါ။ ဒီဒုတိယအဆင္႔ ပစ္မွတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္တ႔ဲ႔ အဖြဲ႔မ်ားဟာ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ႔ေနရာမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လာႏုိင္တယ္။ ဇယားမွာ သူတုိ႔ကိုပါ ထည္႔သြင္းၿပီး ပါ၀င္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြထဲက အာရုံစုိက္သင္႔ေလာက္တဲ႔ ၂ ခု ၃ ခုေလာက္ကိုလည္း ခြဲၿခားပါ။

(The Change Agency's Power Mapping exerciseကေန ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ယူထားတယ္။).)

သင္ခန္းစာ - ၄။ ပစ္မွတ္မ်ားမွ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားဆီသုိ႔
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔႕ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနရမယ္၊ ျပႆနာမွာ ပါ၀င္ေနတဲ႔ သီးျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဘယ္လုိပတ္သတ္ေနရမယ္ ဆုိတာကို ေလ႔လာၿပီး ခ်ိန္မွာေတာ႔ ပစ္မွတ္နဲ႔ ပါ၀င္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔မ်ားကို ေထာက္ျပဖုိ႔ ဘယ္နည္းဗ်ဴဟာက အေကာင္းဆုံးလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားႏုိင္ပါၿပီ။ 

 1.   စက္၀ုိင္းျခမ္းပုံတခု ဆြဲပါ၊ ၿပီးရင္ လိေမၼာ္သီးစိတ္လုိ အပိုင္းမ်ားခဲြလုိက္ပါ။ စည္းရုံးေရးကို အေထာက္ခံဆုံးသူေတြကို ဘယ္ဘက္တြင္ ေနရာခ်ၿပီး အတုိက္အခုိက္ အျပဳဆုံးသူမ်ားအတြက္ ညာဘက္ကို သတ္မွတ္ထားပါ။
 2. လႈပ္ရွားမႈ ၄ ပံုကားခ်က္ပုံကားခ်က္နဲ႔ ကပ္ခြာစကၠဴမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ပစ္မွတ္မ်ားနဲ႔ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေထာက္ခံမႈ အတုိင္းအတာအတုိင္း အစဥ္လုိက္ထားပါ။ ရလဒ္ကေတာ႔ ပင္မနဲ႔ ဒုတိယ အဆင္႔လုိက္ အခ်ိဳ႕ အစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို သူ႔ေနရာအလုိက္ ရရွိသြားမွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အပိုင္း ငါးပုိင္း ခဲြထားတဲ႔ စက္၀ုိင္းျခမ္းထဲမွာ ပါ၀င္သင့္တာမ်ားကေတာ႔ -
  1. လႈပ္ရွားဆဲ မဟာမိတ္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အၿပည္႔အ၀ ေထာက္ခံသူမ်ားနဲ႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးမည္႔သူမ်ား
  2. ေအာင္ျမင္မႈဆီမွတဆင္႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမယ့္ မဟာမိတ္
  3. မပါ၀င္တဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္မခံရတဲ့ ၾကားေနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
  4. ကုိယ့္ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင္႔ ထိခုိက္ႏုိင္တဲ့ အတုိက္အခံျပဳသူမ်ား
  5. လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ၀င္စြက္ဖက္ႏုိင္တဲ့ တက္ၾကြဆန္႔က်င္သူမ်ား
 3. ဒီဇယားကို အသုံးၿပဳၿပီး အစုအဖြဲ႔ တခုခ်င္းဆီရဲ့ စက္၀န္းျခမ္းေပၚ တည္ရွိေနမႈကို မူတည္ၿပီး ဘယ္နည္းဗ်ဴဟာ အသင္႔ေတာ္ဆုံးျဖစ္မယ္ ဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ပါ။
  1. ေထာက္ခံအားေပးမႈအတြက္ ေဆာ္ၾသစည္းရုံးေရး နည္းဗ်ဴဟာသုံးပါ
  2. ၾကားေနမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာ၊ ရႈျမင္ႏုိင္တဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာ သုံးပါ
  3. အတုိက္အခံမ်ားအတြက္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းႏွင္႔ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း နည္းလမ္းသုံးပါ

(New Tactics in Human Rights' Spectrum of Allies exerciseမွ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ယူထားတယ္။.)

Namita Sigh နဲ႔ Ali Gharavi က Tactical Tech က ပူးေပါင္းၿပီး ဒီကဒ္ကို ဖန္တီးထားပါတယ္။.