နည္းဗ်ဴဟာ ၆။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ


သိကၽြမ္းသူမ်ားရဲ႕ အခ်ိတ္အဆက္ေတြကို အသုံးျပဳပါ

အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf 796kb)

Greenpeace USA Kleercut poster
ယူအက္စ္ေအမွ ျမစိမ္းေရာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ

 • ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာေတြအတြက္ ေဒတာေဘ႔စ္တခု တည္ေဆာက္ရတာဟာ စိန္ေခၚမႈ တခုလုိ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ လူေတြက ဘယ္လုိ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ထားလုိတယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိသိႏုိင္မလဲ။ သူတုိ႔က ဒီလႈပ္ရွားမႈ သတင္း အခ်က္အလက္ကို ဒီတႀကိမ္ပဲ လုိခ်င္တယ္လုိ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိသလား (သုို႔) ေယဘုယ် (သုိ႔) ျဖစ္ပြားေနဆဲ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြအေၾကာင္း ပုံမွန္ သတင္း အခ်က္အလက္ လက္ခံရလုိသလား သိဖုိ႔လုိပါတယ္။
 • အဆက္အသြယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြက ပုိမုိ တိက်ေလေလ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္တဲ႔ သူတုိ႔ၾကားက ဆက္ဆံေရး ပုိမုိခုိင္မာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆက္အသြယ္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ သုိမွီးရာ ေဒတာေဘ႔စ္ကို တတ္ႏုိင္သမွ် လက္ရွိကာလနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ျပည္႔စုံေအာင္ ဘယ္လ ုိထိန္းသိမ္းႏုိင္မလဲ ဆုိတာ ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။
 • လူေတြဆီက သတင္း အခ်က္အလက္ကို ဘယ္လုိ စုေဆာင္းမယ္နဲ႔ ဘာေၾကာင္႔ စုေဆာင္းရတယ္၊ ဘယ္လုိ အသုံးခ်မယ္ ဆုိတာကို ရွင္းလင္း ေျပာျပတာမွာ ဂရုတစုိက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ လိပ္စာေတြကို စုစည္းရာတြင္ အီးေမးလ္ အသုံးျပဳ စုစည္းျခင္းက ၀က္ဆုိဒ္ေပၚမွာ မွတ္ပုံတင္ (Sign up) လုပ္ စုစည္းရျခင္းထက္ ပုိစိတ္ခ်ရပါသလား။ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ ပရုိဖုိင္ တင္ထားဖုိ႔ ေတာင္းဆုိျခင္းက ေထာက္ခံသူမ်ား ပူးေပါင္းလာေစတဲ့ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္ပါသလား။
 • လူေတြကို ပံ႔ပုိးေပးတဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးပါ။ မ်ားျပားလွတဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ေတြကို ေထာက္ခံသူမ်ား အားလုံးဆီ ေပးပုိ႔တဲ႔အခါ လက္ခံရရွိသူေတြ အေနနဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ လ်စ္လ်ဴရႈမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ရွိၿပီးသား ဆက္ဆံေရးကို အဆုံးသတ္လုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ လူေတြဆီကို လုိအပ္တာထက္ ပုိၿပီး မက္ေဆ႔ခ်္ေတြ မပို႔ေပးမိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေထာက္ခံသူေတြကို ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳး (အီးေမးလ္၊ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္၊ ဗီဒီယို)၊ ဘယ္လို အမ်ိဳးအစား (သတင္းလႊာ၊ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး တစ္ခု၊ အခမ္းအနား ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား) နဲ႔ ဘယ္လုိ အႀကိမ္ေရ (ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္) စသျဖင္႔ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္တာ သေဘာက်လဲ ေမးႏုိင္ပါတယ္။
 • အဆက္အသြယ္ေတြဆီ သတင္း အခ်က္အလက္ပုိ႔မႈမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး လူေတြကို တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ဆက္စပ္မိေစၿပီး လက္တေလာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ ပြဲလမ္းဘင္မ်ားအေၾကာင္း အသိေပးႏုိင္ျခင္း (သုိ႔) ေဒသတြင္း (သုိ႔) ပိုမိုျပတ္သားတဲ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (သုိ႔) စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ ညွိႏိႈင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။

ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ေမးျမန္းခ်က္

 • ေဒတာေဘ႔စ္မွာ ထည္႔သြင္းထားဖုိ႔ အလုပ္အပ္ဆုံး လူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ သူတို႔ဆီကို ဘယ္လုိနည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေရာက္ရွိႏုိင္မလဲ။ စုေဆာင္းၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ သူတုိ႔ကို စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးထဲမွာ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေနေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္မလဲ။
 • စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးကို လူေတြ ပုိမုိ အာရုံစုိက္လာေအာင္ လူေတြ ပိုပါလာေအာင္ မီဒီယာကို ဘယ္လုိသုံးမလဲ။
 • အျခား လူေတြပါ ပါလာဖို႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွာ ပါ၀င္ၿပီး သူေတြကို ဘယ္လုိသုံးႏုိင္မလဲ။ အီးေမးလ္ အသိေပးခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင္႔လား၊ ဗီဒီယိုေတြ ေ၀မွ်ျခင္းျဖင္႔လား၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘေလာ႔ဂ္ေတြနဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ဓာတ္ပုံေတြ တင္ပုိ႔တာလား။
 • ေဒတာေဘ႔စ္ကေန လူေတြကို အလြယ္ကူဆုံး နည္းလမ္းနဲ႔ ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္တဲဲ႔ ျဖစ္စဥ္က ဘာျဖစ္မလဲ။
 • အဖြဲ႔ရဲ႕ ေဒတာေတြကို လုံၿခဳံၿပီး အတြင္းေရးအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားတယ္ ဆုိတာ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ႔ အဆင္႔ေတြက ဘာျဖစ္မလဲ။ ဒီေဒတာေတြကို ကုိယ္ပိုင္ ဆာဗာေပၚမွာ သိမ္းထားႏုိင္မလား။ သိမ္းဆည္းခံရတာေတြ၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတာေတြ ျဖစ္ႏုိင္တဲ႔အတြက္ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ Back Up လုပ္ထားႏုိင္မလဲ။
 • ဘယ္လုိ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးက အေရးႀကီးတဲ႔ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ လူေတြကို ျမင္ေစခ်င္တာလဲ။ အခမ္းအနားေတြ စီစဥ္ျခင္းလား၊ အဆက္အသြယ္သစ္ေတြ ရွာေဖြ စုေဆာင္းဖုိ႔လား၊ ေတာင္းခံလႊာေတြမွာ လက္မွတ္ ေရးထုိးဖုိ႔လား၊ အီးေမးလ္ေတြ ေပးပုိ႔ရန္လား။
 • လူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးမွာ ဘယ္တခုက အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္တခုက အလုပ္မျဖစ္ဘူးလဲဆုိတာကို သိဖုိ႔ လူေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈႏႈန္းထားကို ဘယ္လုိနည္းႏွင္႔ ေျခရာေကာက္ႏုိင္မလဲ။ အေၾကာင္းျပန္တဲ႔ လူေတြရဲ့ ေထာက္ခံမႈေတြကို အနာဂတ္မွာ ဘယ္လုိ အရင္းအႏွီးျပဳမလဲ။

ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ အျခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

 1. ေထာက္ခံသူေတြကို ေျခရာခံတာမွာ သင္လုိခ်င္ေသာ အေျပာင္းအလဲကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူမ်ား (ဆန္႔က်င္သူျဖစ္အုံးေတာ႔) ရဲ႕ အဆက္အသြယ္ သတင္းအခ်က္လက္ေတြကို စုစည္းျခင္းမ်ား ထည္႔သြင္းပါ။ ဤနည္းျဖင္႔ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အီးေမးလ္ေတြကို ကိုယ္တုိင္ (သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသူမ်ားမွ) ပုိ႔ဖုိ႔ လုိလာတဲ႔အခါ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ လက္ထဲမွာ အသင္႔ရွိေနၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။
 2. လူေတြကို စာသား မက္ေဆ႔ခ်္မ်ားကတဆင္႔ အေၾကာင္းျပန္ႏုိင္တဲ႔ စစ္တမ္းနမူနာ ေကာက္ယူမႈေတြ လုပ္ၿပီး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးက မုိဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ အသိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းေပးျခင္းမ်ား ရလာေအာင္ လူစုပါ။
 3. ေထာက္ခံသူမ်ားက ေပးပုိ႔ထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေထာက္ခံသူေတြ အာရုံစူးစုိက္မႈ အမ်ားဆုံးက ဘာဆုိတာ ေဖာ္ျပတဲ႔ ေထာက္ခံမႈ-အေျချပဳ ေျမပုံတခုကို သူတုိ႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္နဲ႔ ဖန္္တီးပါ။
 4. ေထာက္ခံ အားေပးသူေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕ နီးစပ္ရာမွာ ရွိေနတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးက လူေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မိေစၿပီး ကုိယ္ပုိင္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးပြဲမ်ား စီစဥ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ႔ Tool မ်ားကို သုံးၿပီး တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပစရာ မလုိပဲ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
 5. စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္တဲ့ အခမ္းအနားေတြမွာ တက္ေရာက္သူေတြကို ပစ္မွတ္ထား ေရးသားတဲ႔ စာသား မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား (သုိ႔) တုိက္ရုိက္ အစီအစဥ္ခံခ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားေနမႈကို အသိေပးတဲ႔ အီးေမးလ္ သတိေပးခ်က္မ်ား (သုိ႔) ျပင္ဆင္ထားၿပီးသား သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ဆင္႔ကမ္း ျဖန္႔ေ၀ေပးမႈမ်ား လက္ခံရရွိေအာင္ စာရင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိပါ။