နည္းဗ်ဴဟာ ၆ - ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္


သိကၽြမ္းသူမ်ားရဲ႕ အခ်ိတ္အဆက္ေတြကို အသုံးျပဳပါ

အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf 796kb)

Kleercut website screenshot

 ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္

ေခါင္းစဥ္ -
ပါ၀င္သူမ်ား
-
ေနရာ -
၀က္ဆုိဒ္ -
Kleercut
အစိမ္းေရာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Greenpeace)
ေျမာက္အေမရိက
Kleercut campaign website

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
Kleercut ဟာ ကင္ဘာေလ-ကလာ႔ခ္ က သူတို႔ ထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ သဘာ၀သစ္ အသားမွ်င္မ်ား အသုံးျပဳမႈကို အဆုံးသတ္သြားေအာင္ အသုံးျပဳခဲ႔တဲ႔ အစိမ္းေရာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အထေျမာက္ေစခဲ႔တဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး တခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ႔ တုိက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္သူလူသစ္မ်ားကို အခေၾကးေငြ ကုန္စရာမလုိတဲ့ open source ေဆာ႔ဖ္၀ဲန႔ဲ ကြန္ယက္အေျချပဳ စုစည္းသုံးၿပီး စုေဆာင္းဖုိ႔နဲ႔ ဒီလူေတြ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Kleercut က ၀က္ဆုိဒ္ကို လာလည္ပတ္သူမ်ားဆီက ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္နဲ႔ သူတုိ႔ဆီ အီးေမးလ္ သတိေပးခ်က္မ်ား တလ တႀကိမ္ (သုိ႔) ႏွစ္ႀကိမ္ ေပးပုိ႔ရန္ CiviCRM ကို အသုံးခဲ႔ပါတယ္။

အသိေပးခ်က္ေတြထဲမွာ လူေတြကို လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါ၀င္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ထားပါတယ္။ ဥပမာ - ကင္ဘာေလ-ကလာ႔ခ္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားဆီ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ အီးေမးလ္မ်ား ေပးပုိ႔ရန္ Kleercut ၀က္ဆုိဒ္ဆီ ျပန္သြားေစျခင္းမ်ိဳး၊ (သုိ႔) သူတို႔ အနီးအနား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တက္ေရာက္ေစျခင္းမ်ိဳး၊ Kleercut စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ အစိမ္းေရာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကေနဒါက ရစ္ခ်က္ဘရြတ္ ေၿပာတာကေတာ႔ ‘ကၽေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ဘယ္လုိ ပုံေဖာ္တယ္ ဆုိတာက ေပါက္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ႔ အခ်က္ ျဖစ္တယ္။ တခါတရံ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ေတြမွာေတာင္မွ သူတုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဆုိလုိရင္းကို ျမင္သာေအာင္ မျပႏုိင္တာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ အသုံးျပဳတဲ႔ ဘာသာစကားမ်ားက ျပင္းထန္မႈ ရွိသင္႔သေလာက္ မရွိပဲ အလယ္လမ္း လုိက္သလုိ ျဖစ္ေနတတ္လုိ႔ပါ။ Kleercut ကေတာ႔ ဒါကို အလွည္႔အေၿပာင္းေလး အနည္းငယ္ လုပ္လုိက္ပါတယ္။ ကၽေနာ္တုိ႔ လႈပ္ရွားမႈ ဦးစားေပး ဘာသာစကား သုံးပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္သြယ္ လုပ္ကုိင္ပုံက အလြန္ေသခ်ာၿပီး စည္းရုံးေရးသမားမ်ား ကုိယ္တုိင္က အီးေမးလ္ေတြမွာ သူတု႔ိ ကိုယ္ပုိင္နာမည္ေတြနဲ႔ လက္မွတ္ထုိးတာေတြနဲ႔ စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ၂၀၀၄ က်ေနာ္တုိ႔ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရး ျပန္စခ်ိန္ထိေတာင္ ဒီလုိလုပ္တာမ်ိဳးက အသစ္အဆန္းျဖစ္တုန္း ရွိပါေသးတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ကေတာ႔ ငယ္ရြယ္တဲ႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား Sign up လုပ္ စာရင္းသြင္းတာ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာပါပဲ။’ လူေတြၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေျခရာခံဖုိ႔ရန္ CiciCRM ကို အသုံးျပဳခဲ႔ၿပီး Kleercut ကေတာ႔ သူ အီးေမးပုိ႔ခဲ႔တဲ႔ လူေတြရဲ႕ ၁၅-၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေနာက္ဆက္တြဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကတာကို ျမင္ေတြ႔ခဲ႔ရပါတယ္။ ‘သာမန္အစိမ္းေရာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ရရွိခဲ႔တဲ႔ တုံ႔ျပန္မႈ႔မ်ားထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမ်ားခဲ႔ပါတယ္’ လုိ႔ ရစ္ခ်တ္က ဆုိပါတယ္။ Kleercut က တုိက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားကို ျပည္နယ္နဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး အီးေမးလ္ စာရင္းမ်ားကို သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲေစၿပီး တဦးနဲ႔ တဦး ဆက္သြယ္မႈ ရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ဘရြတ္က ေျပာတာကေတာ႔ ‘ကၽေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ႔ သတင္းေလးေတြကို မတူတဲ႔ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ထုတ္ေပးရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးတုိင္းေတြမွာ ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚဖုိ႔ လုိက္ မစီစဥ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ လူေတြဆီ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ စီစဥ္ႏုိင္တဲ႔ Tool ေတြ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေပးဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျဖန႔္ေ၀ေပးတဲ႔ Tool မ်ားေၾကာင္႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးသမား ၅ ဦးအစား တကယ္႔ လက္ေတြ႔ေလာကထဲမွာ ဒါေတြ လုပ္ႏုိင္တဲ့ လူ ၁၀ ၀၀၀ ေလာက္ကို ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ Tool တခု ျဖစ္တဲ႔ Kleercut ထဲမွာ Toolbook၊ ပိုစတာနဲ႔ မီဒီယာ ထုတ္လႊင္႔မႈေတြ ပါပါတယ္။’ ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လထဲမွာ ကင္ဘာေလ-ကလာ႔ခ္က သူတုိ႔ ထုတ္ကုန္ေတြထဲမွာ ပါတဲ႔ အသားမွ်င္ အဆင္႔အတန္းမ်ားကို စတင္ မိတ္ဆက္ရန္ သေဘာတူညီလုိက္ခ်ိန္မွာေတာ႔ Kleercut စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးဟာ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးသြားခဲ႔ပါတယ္။ ေဒသတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔မ်ားကေနတဆင္႔ ႏုိင္ငံတြင္း အတုိင္းအတာနဲ႔ ေစတနာ႔၀န္ထမ္း ကြန္ယက္ေတြ ဆင္႔ပြား ေပၚေပါက္လာတဲ႔ အထိ ကေနဒါမွာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ဆက္လက္တည္တံ႔ေနခဲ႔တယ္။

 

အသုံးျပဳခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား -

Drupal နဲ႔ CiciCRM။ ရစ္ခ်က္ဘရြတ္ ေျပာတာကေတာ႔ ‘ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္အတြင္းကေတာ႔ က်ေတာ္တုိ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀က္ဆုိဒ္ေပၚမွာ သာမကပဲ Facebook Groups ထိ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ႔ပါတယ္။ လူေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာက စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္တဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ဗီဒီယိုေတြကို Youtube ေပၚမွာ တင္ပုိ႔ထားခဲ႔ၿပီး သူတုိ႔ ဖန္တီးထားတဲ႔ ဗီြဒီယိုေတြကိုလည္း မိတ္ေဆြေတြဆီ လက္ဆင္႔ကမ္းခဲ႔ပါတယ္။ MySpace နဲ႔ Twitter လုိ ပုိမ်ားျပားတဲ႔ Tool ေတြကို ရလာႏုိင္တာနဲ႔အမွ် ဒါေတြကိုပါ ကၽေနာ္တုိ႔ စသုံးေနပါၿပီ။’
လက္လွမ္းမီမႈ အတုိင္းအတာ - စည္းရုံးလံႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ လူေပါင္း ၃၀ ၀၀၀ စာရင္းသြင္းခဲ႔ၿပီး ေျမာက္အေမရိကက လူေတြ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၂၀၀၅ တကမၻာလုံး လႈပ္ရွားမႈေန႔အတြက္ေတာ႔ အခမ္းအနား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျမာက္အေမရိကမွာ လုပ္ခဲ႔ၿပီး ဥေရာပမွာေတာ႔ နည္းနည္းပဲ ရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဝက္ဆုိဒ္ေပၚမွာ အဂၤလိပ္ ျပင္သစ္ဘာသာ စကား ၂ မ်ိဳးလုံး ထည္႔သြင္းထားပါတယ္။
အရင္းအျမစ္မ်ား - လူေတြ သိေအာင္လုပ္ၿပီး အဆက္အသြယ္ေတြကို စီမံခန္ခြဲတဲ႔ Tool ေတြကို ထုတ္ျပန္ၿပီးရင္ေတာ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က နည္းပညာေတြကို ပံ႔ပိုးေပးဖုိ႔ ထပ္မံ ကုန္က်စရိတ္ေတာ႔ မရွိပါဘူး။ ‘ေဆာင္းပါးေတြ၊ ဘေလာ႔ဂ္ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အေၾကာင္းအရာ စတဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္မွာ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က စည္းရုံးေရးသမားမ်ားက ျပဳလုပ္သြားတာပါပဲ။’ ဟု ရစ္ခ်က္ဘရြတ္ခ္ က ေၿပာၿပပါတယ္။ ‘စည္းရုံး လံႈ႔ေဆာ္ေရးသမားေတြ ကုိယ္တုိင္က ပါ၀င္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ၿဖည္႔စြက္ေပးသြားႏုိင္တယ္ ဆုိတာ အစိမ္းေရာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး တရပ္လုိပါပဲ။ အဆက္အသြယ္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ရဲ႕ သုံးစြဲရလြယ္ကူမႈေၾကာင္႔ ဒီလုိလုပ္ဖုိ႔က ၿဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိခဲ႔တာပါ။’
ၾကာခ်ိန္ - ၀က္ဆုိဒ္ကို စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ရန္၊ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထည္႔သြင္းရန္နဲ႔ ပါ၀င္သူေတြ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တဲ႔ စနစ္ေတြ အတြက္ ၄ လ မွ ၅ လ။ စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၄ မွာ စတင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္မွာ ၿပီးဆုံးခဲ႔ပါတယ္။

ခက္ခဲမႈအဆင့္ - အဆင္႔ ၅ ခု အနက္မွ ၃

 

ကုန္က်စရိတ္ - ၀က္ဆုိဒ္ ဖန္တီးရန္၊ Drupal ႏွင္႔ ViviCRM ကို Integrate လုပ္ရန္နဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္ ဒီဇုိင္းအတြက္ အျပင္က လုပ္သူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေထာင္ခ်ီကုန္ခဲ႔ပါတယ္။ ၀က္ဆုိဒ္ေနရာအတြက္ (Web Hosting) က တလ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ မွ ၆၀ ထိ။ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔အတြက္ ၀န္ထမ္းလစာမ်ားကေတာ႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကုန္က်ဆဲ။

 

ဆက္ေလ႔လာရန္ Links မ်ား -

Kleercut ရဲ႕ open source စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး